สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนกุฎีจีนสำหรับวัยเด็กตอนกลาง

ผู้แต่ง

  • จิตสถา ศิริณภัค วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

คำสำคัญ:

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้, การท่องเที่ยวชุมชน, วัยเด็กตอนกลาง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนกุฎีจีนสำหรับวัยเด็กตอนกลางและเพื่อประเมินความเหมาะสมสื่อการเรียนรู้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสังเกตจากสถานที่จริง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างปลายเปิด จากผู้เชี่ยวชาญในชุมชนกุฎีจีน 5 ท่าน แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมสื่อส่งเสริมการเรียนรู้การท่องเที่ยวสำหรับวัยเด็กตอนกลาง จากคุณครูชั้นประถมศึกษา 5 ท่าน ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้คือ ด้านองค์ประกอบกราฟิก ใช้การจัดองค์ประกอบของภาพและเรื่องราวตัดทอนให้เด็กเข้าใจง่ายใส่กรอบคำพูด มีลูกศรชี้เพื่อช่วยในการอธิบายเรื่องราวได้ง่ายขึ้น ด้านเนื้อหาเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ในชุมชน มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ เพื่อให้เด็กเพลิดเพลิน แหล่งท่องเที่ยว ผลการประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเพื่อหาความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ลักษณะภาพและสีสันที่ใช้ในคู่มือท่องเที่ยวได้รับคะแนนค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมสูงสุดคือ 4.8 ส่วนด้าน การใช้ตัวหนังสือ ได้รับค่าเฉลี่ยความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ 4.2 เนื่องจากมีตัวหนังสือเยอะเกินไปสำหรับเด็กชั้นประถมปีที่ 1

References

Khwanchai Sukkon. (2017). Publishing Design. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University.

Kittiporn Jaiboon et al. (2021). The Rearch for Developing Cultural Source to be The Learning Source of Local People : The case Study of Kudee Cheen Area. (Research). Bangkok: Office of the National Commission. Retrieved 20th January 2017 from http://research.Culture.go.th/index.php

Laddawanm Lampawet. A study of Appropriate Images for Children age 6-9 Years Old. (Research) Bangkok: Silpakorn University. Retrieved 20th January 2017 from http://www.sure.su.ac.th/xmlui/ bitstreme/id/1bb8004d/fulltext.pdf

Pimrawee Rojrungsat. (2010). Community Tourism. 1st edition. Bangkok: OS Printing House.

Renukan Pong pisitkul. (2012). The Creation of Folk Book to Promote Reading Skill for Children Year 2. (Research) Chiang Mai : Chiang Mai University. Retrieved 20th January 2017 from http://happyreading.in.th

Sirinya Sujintawong. (2011). 7 Old Quarters in Bangkok. Bangkok : Ammarinsuk khapap.

Taradon Soachai et al. (2012). A Study of the Conservation of Urban in Koh Rattanakosin Area. Bangkok : Sri Pathum University. Retrieved 20th January 2017 from http:// dspace.ac.th/handle/123456789/1306

Walainus Sakulnuy. (2013). Factors Affecting the Instructional Media as Perceived by Teachers in Nonthaburi Education Center. Nontaburi : Rachapruek College. Retrieved 20th January 2017 from http:// rpu.ac.th/Libraly_web/doc?RC/2555

Winee Cherdwong. (1995). The Study of Children. 1st edition. Bangkok: Rungruangsarn.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30