การออกแบบสติกเกอร์ไลน์ “ชาวเล” เพื่อส่งเสริมและสืบสานภาษาและชาติพันธ์ชาวอุรักลาโว้ย

ผู้แต่ง

  • พิชานันต์ พูลเกิด คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • ภูวริชสิทธา พึ่งเกตุ Faculty of Humanities & Social Science, Phuket Rajabhat University
  • ชัฌฌา แสงยะรักษ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • สหรัฐ จริงสันเทียะ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำสำคัญ:

ชาวเล, อุรักลาโว้ย, สติกเกอร์ไลน์

บทคัดย่อ

การออกแบบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานภาษาชาวเล ของชาวอุรักษ์ลาโว้ย รูปแบบสติกเกอร์ไลน์ ซึ่งเป็นชาติพันธ์กลุ่มคนส่วนน้อยที่มีอยู่ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และพื้นที่เขตอันดามัน วิธีการพัฒนาเป็นลักษณะ R&D โดยส่วนแรกดำเนินการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ด้านภาษาและบุคลิกภาพของชาวอุรักลาโว้ยพื้นที่แหลมตุ๊กแก ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต และส่วนที่ 2 ทำการออกแบบวาดภาพการ์ตูนชาวเล และจัดทำสติกเกอร์ไลน์ โดยแบ่งเป็น 4 หมวด คือ หมวดภาษาชาวเล 6 ตัว หมวดในชีวิตประจำวัน 10 ตัว หมวดคำอวยพร 3 ตัว และหมวดแสดงอารมณ์ 5 ตัว เพื่อใช้สำหรับสื่อสารต่อไป ผลจากการสำรวจความพึงพอใจสติกเกอร์ไลน์ชุดนี้ จากตัวแทนชาวอุรักลาโว้ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 89.33 เนื่องจากไม่เคยมีมาก่อน และบุคคลทั่วไป พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 90.40 เนื่องจากการออกแบบอัตลักษณ์มีความน่ารัก และสามารถสื่อถึงชาวอุรักลาโว้ยได้ ข้อเสนอแนะ คือ อยากให้มีภาษาของชาวเลในสติกเกอร์ไลน์ มากกว่านี้อีกหน่อย และอยากให้มีการทำออกมาหลาย ๆ เวอร์ชั่น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Information and Communication Division Phuket Provincial Office. (2012). His Majesty's grace towards the ethnic New Thai people. Accessed on April 16, 2022. Retrieve from: https:// poc.phuket.go.th/pokpong/thaimai.htm

Khanittha Boonnag. (2018). Guidelines for teaching natural language (Whole Language) for early childhood. Accessed April 16, 2022, Retrieve from: https://www.youngciety.com/ article/journal/whole-language.html.

Siripong Mukda. (2012). “Koh Siray” The Mantra of the Sea and Culture. Accessed April 16, 2022, Retrieve from: https://live.phuketindex.com/ th/koh-sireh-510.html

Wikipedia, the free encyclopedia. (2021). Urak Lawoi language. Accessed on April 16, 2022, Retrieve from: https://en.wikipedia.org/wiki/Urak Lawoi language.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30