The Relationship between Omnichannel Experience, Brand Image, and Customers’ Purchase Intention: A Case Study of Pomelo Brand

Main Article Content

Papaporn Chaihanchanchai
สิริมา ชำนาญศิลป์

Abstract

This research aimed to 1) explore relationship between omnichannel experience, brand image, and customers’ purchase intention on Pomelo brand, and 2) to explore the relationship between brand image and customers’ purchase intention on Pomelo brand. The findings can help fashion brand or brand that has implemented omnichannel strategy to build positive customer experience and brand image which, in turn, leading to a long-term relationship with customers. This study employed an online survey research. Self-administered questionnaires were used to collect data from 200 females, aged between 18 to 40 years old, which were the main target of Pomelo brand. The sample size was calculated based on G*Star Power program with a medium effect size (0.25). The findings showed that omnichannel experience positively correlated with brand image and the customers’purchase intention on Pomelo brand at a significant level, especially the personalization dimension. Meanwhile, the intimacy dimension of brand image most correlated with the customers’ purchase intention on Pomelo brand.

Article Details

Section
บทความวิชาการ

References

KSME Knowledge. (2561). สร้างประสบการณ์ใหม่ ทอดสะพานมัดใจลูกค้า (Customer Experience). https://kasikornbank .com/th

นิฤมล แสงหงษ์ และ สมบูรณ์ ศรีอนุรักษ์วงศ์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ในภาพลักษณ์ของตราสินค้า ห้างสรรพสินค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา, 12(1), 1-12.

Zara เปิดร้านป็อปอัพสโตร์ "Click-and-Collect” แห่งแรกที่ประเทศอังกฤษ (2561, 1 ธันวาคม 2561). https://brandinside.asia/zara-click-and-collect-store-london/

พิชามญชุ์ มะลิขาว. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบ๊กุ [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาธุรกิจบัณฑิต]. http://www.research.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/1.front _9.pdf

Pomelo. (2561). จุดมุ่งหมายของโพเมโล่ (Pomelo Purpose). https://www.pomelofashion.com

รัชนีย์ ศรีวัฒนชัย. (2563). เปิดเบื้องหลัง "โพเมโล่” ลงทุนเทคโนโลยี AWS ดันธุรกิจฟาสต์แฟชั่นโตเร็วเซาท์อีสเอเชีย. https://www.businesstoday.co/business/02/09/2020/49167/

Siam Commercial Bank. (2018). Pomelo fashion brand with Omni channel marketing strategy. https://www.scb.co.th/en/personal-banking/stories/pomelo.html

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. (2563). ภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาสและรายปี. http://www.oie.go.th/

Sellsuki. (2561). เบื้องหลังความสําเร็จของ Pomelo แฟชั่นออนไลน์ร้อยล้าน.https://blog.sellsuki.co.th/pomelo-fashion/

Aaker, J. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34, 347-356.

Assael, H. (2001). Consumer behavior and marketing action (6th ed.). South Western College.

Beck, N., & Rygl, D. (2015). Categorization of multiple channel retailing in multi-cross, and omnichannel retailing for retailers and retailing. Journal of Retailing and Consumer Services, 27, 170-178.

Bennett, R., Hartel, C. E. J., & Mccoll-Kennedy, J. R. (2005). Experience as a Moderator of Involvement and Satisfaction on Brand Loyalty in a Business-to-Business Setting. Industrial Marketing Management, 34, 97-107.

Bertil. H., Niklas, B., & van Dijk, M. (2009). Sensory marketing. Basingstoke: Macmillan.

Brakus, J. J., Schmitt, B. H., & Zarantonello. (2009). Brand experience: What is it? How is it measured? Does it affect loyalty? Journal of Marketing, 73(3), 52-68.

Cho, E., Fiore, A. M., & Russell, D. W. (2015). Validation of a fashion brand image scale capturing cognitive, sensory, and affective associations: Testing its role in an extended brand equity model. Psychology & Marketing, 32(1), 28-48.

Fournier, S. (1998). Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research. Journal of Consumer Research, 24(4), 343-373.

Gentile, C., Spiller, N., & Noci, G. (2007). How to sustain the customer experience: An overview of experience components that co-create value with the customer. European Management Journal, 25(5), 395-410.

Gobe, M. (2001). Emotional branding: The paradigm for connecting brands to people. Allworth Press.

Gong W., Stump, R. L., & Maddox, L. M. (2013). Factors influencing consumers’ online shopping in China. Journal of Asia Business Studies, 7(3), 214-230.

Hoch, S. (2002). Product experience is seductive. Journal of Consumer Research, 29(3), 448-454.

Kazancoglu, I., & Aydin, H. (2018). An investigation of consumers’ purchase intentions towards omni-channel shopping: A qualitative exploratory study. International Journal of Retail & Distribution Management, 46(10), 959–976.

Klingmann, A. (2007). Brandscapes: Architecture in the experience economy. The MIT Press.

Joseph, G. (2015). Sustaining brick & mortar through omnichannel: An emerging story of retail business model convergence. International Journal of Business and Management, 3, 203–211.

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.

Keller, K. L. (2016). Reflections on customer-based brand equity: Perspectives, progress, and priorities. AMS Review, 6(1-2), 1-16.

Lee, J. S., & Back, K. J. (2010). Reexamination of attendee-based brand equity. Tourism Management, 31(3), 395-401.

Li, Y., Liu, H., Lim, E. T. K., Goh, J. M., Yang, F., & Lee, M. K.O. (2018). Customer's reaction to cross-channel integration in omnichannel retailing: The mediating roles of retailer uncertainty, identity attractiveness, and switching costs. Decision Support Systems, 109, 50-60.

Lin, C. L., & Chuang, S. (2018). The importance of brand image on consumer purchase attitude: A case study of e-commerce in Taiwan. Studies in Business and Economics, 13(3), 91-104

Malhotra, N. K. (2020). Marketing research: An applied orientation (7th ed.). Boston, MA: Pearson.

Meyer, C., & Schwager, A. (2007). Understanding customer experience. Harvard Business Review, 85(2), 116-127.

Moriarty, S., Mitchell, N., & Wells, W. (2019). Advertising & IMC: Principles and practice. (11th ed. Global ed.). Pearson.

O'Cass, A., & Grace, D. (2004). Exploring consumer experiences with a service brand. Journal of Product Brand Management, 13(4), 257-268.

Ofir, C., & Simonson, I. (2007). The effect of stating expectations on customer satisfaction and shopping experience. Journal of Marketing Research, 44(1), 164-174.

Oh, L. B., & Teo, H. H. (2010). Consumer value co-creation in a hybrid commerce service-delivery system. International Journal of Electronic Commerce, 14(3), 35-62.

Pappas, I. O., Giannakos, M. N., & Chrissikopoulos, V. (2015). Personalized services in online shopping: Enjoyment and privacy. International Conference on Information Society 2012. https://www.researchgate.net/publication/

Pelet, J. E., & Papadopoulou, P. (2012). The effect of colors of e-commerce websites on consumer mood, memorization and buying intention. European Journal of Information Systems, 21(4), 438-467.

Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). The experience economy: Work is theatre and every business a stage. Harvard Business School Press.

Razy, F. F., & Lajevardi, M. (2015). Investigating relationship between brand image, price discount and purchase intention. Journal of Marketing and Consumer Research, 17, 49-56.

Robert, K. (2004). Lovemarks: The future beyond brands. New York: Powerhouse Books.

Saghiri, S., Wilding, R., Mena, C., & Bourlakis, M. (2017). Toward a three-dimensional framework for omni-channel. Journal of Business Research, 77, 53-67.

Schmitt. B. H. (1999). Experiential marketing: How to get customers to sense, feel, think, act, relate to your company and brands. Free Press.

Schmitt, B. H. (2003). Customer experience management: A revolutionary approach to connecting with your customers. John Wiley.

Schmitt, B., & Simonson, A. (1997). Marketing aesthetics: The strategic management of brands, identity, and image. Free Press.

Schmitt, B. H., Brakus, J., & Zarantonello, L. (2014). The current state and future of brand experience. Journal of Brand Management, 21(9), 727-733.

Shareef, M. A., Dwivedi, Y. K., Kumar, V., & Kumar, U. (2017). Content design of advertisement for consumer exposure: Mobile marketing through short messaging service. International Journal of Information Management, 37(4), 257-268.

Shaw, C., & Ivens, J. (2002). Building great customer experiences. Macmillan.

Shen, X.-L., Li, Y.-J., Sun, Y., & Wang, N. (2018). Channel integration quality, perceived fluency and omnichannel service usage: The moderating roles of internal and external usage experience. Decision Support Systems, 109, 61-73.

Shi, S., Wang, Y., Chen, X., & Zhang, Q. (2020). Conceptualization of omnichannel customer experience and its impact on shopping intention: A mixed-method approach. International Journal of Information Management, 50, 325-336.

Shimp, T. A., & Madden, T. J. (1988). Consumer-object relations: A conceptual framework based analogously on Sternberg’s triangular theory of love. Advances in Consumer Research, 15, 163-168.

Solomon, M. R. (2018). Consumer behavior: Buying, having, and being (12th ed., Global ed.). Pearson