Contact

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ
วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Phone 02-727-3692

Support Contact

ธันย์ชนก จันทร์รุ่งเรือง