Contact

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร
วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Phone 02-727-3692

Support Contact

ธนัชพร พฤฏษเกษร
Phone 02-727-3306