ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

ศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

 

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์

ผูู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์