บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศาสตราจารย์ พัชนี เชยจรรยา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำกองบรรณาธิการวารสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร หลุยยะพงศ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ เกษมศุข

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย