BLACKPINK’s Storytelling through Online Official Channels

Main Article Content

ภัทร์ธีรา คำนิล
บุหงา ชัยสุวรรณ

Abstract

The objective of the research was to study BLACKPINK's storytelling through online official channels. The study was a qualitative research, and the data was analyzed using component analysis. The findings pointed out that BLACKPINK's storytelling was remarkable attributed to the following contents: (1) pre-debut messages from the agency telling about members’ practices and skills along with leaving some mysteries to guess, (2) releasing works that conveys about female power, e.g., hidden signs in music videos, and (3) the band member posts giving a glimpse of her or other members’ personal lives that would reduce the gap between them and the fans, and sometime clues to the mysteries the band and the agency had left to guess.


Keyword: BLACKPINK, Storytelling, Online official channels

Article Details

Section
บทความวิชาการ

References

นิพัทธา อินทรักษา. (2560). การเล่าเรื่องประเด็นสังคมผ่านคลิปวิดีโอบนสื่อออนไลน์. (วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

เนาวนิตย์ สงคราม. (2554). การสร้าง Digital Video & Digital Storytelling เพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เบนเน็ตต์ ไท. (2560). การตลาดดี ๆ ต้องมีเเรื่องเล่า The Power of Storytelling [The Power of Storytelling] (ณัฐ เลิศสุธรรม, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ทัช พับลิเคชั่นส.

ลงทุนแมน. (2562, 21 มกราคม). วงการเพลง K-POP มีมูลค่าเท่าไร?. สืบค้นจากhttp://longtunman.com/12665

สรณัฐ ไตลังคะ. (2560). ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง. (พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์.

สิริวัจนา แก้วผนึก. (2554). รูปแบบการพัฒนามรดกดิจิทัลด้วยกระบวนการเล่าเรื่องดิจิทัลแบบสืบสอบอย่างมีวิจารณญาณบนเว็บ 3.0 เพื่อส่งเสริมการรู้ดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ปริญญาบัณฑิต. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

สิวินีย์ ไชยพงษ์. (2554). การเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์เกาหลีประเภทโรแมนติกดราม่า. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา)). มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม.

อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ และคณะ. (2542). จินตทัศน์ทางสังคมในภาษาสื่อมวลชน. กรุงเทพฯ: โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์. (2558). การเล่าเรื่องทางนิเทศศาสตร์:ศึกษาจากงานวิจัย. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนิด้า, 2(1), 31-58.

เอกกนก พนาดํารง. (2559). การเขียนเรื่องเล่าด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story telling). สืบค้นจาก http://www1.si.mahidol.ac.th/km/sites/default/files/u7057/Storytelling.pdf

MarketingOops. (2558, 23 พฤศจิกายน). Millennials Marketing อีกหนึ่งความท้าทายทางของคนทำการตลาดในอนาคต. สืบค้นจาก https://www.marketingoops.com/reports/ behaviors/millennial-marketing-the-new-challenge-for-marketer/

MarketingOops. (2562, 23 กุมภาพันธ์). ล้วง Insight การใช้งาน “ดิจิทัล” ทั่วโลก 2019 “คนไทย” ใช้เน็ต 9 ชั่วโมงต่อวัน-มือถือมี 99 แอปฯ!!. สืบค้นจาก https://www.marketingoops.com/reports/global-and-thailand-digital-trend-2019/

Pat Thitipattakul. (2561, 6 พฤศจิกายน). 5 เทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่ธุรกิจอาหารต้องจับตามอง. สืบค้นจาก https://www.disruptignite.com/blog/5-ethrndkh-ngkhnrunaihmthiithurkicch-aahaart-ngcchabtaam-ng

The Standard Culture. (2562, 3 กุมภาพันธ์). BLACKPINK แรงไม่หยุดกับก้าวแรกในอเมริกา ตลาดเพลงที่สำคัญสุดของโลก. สืบค้นจาก https://thestandard.co/blackpink-makes-us-television-debut/

WorkpointShorts. (2562, 5 เมษายน). Blackpink 4 สาวผู้สร้างประวัติศาสตร์ที่อเมริกา. สืบค้นจาก https://workpointnews.com/2019/04/05/blackpink-4-สาวผู้สร้างประวัติศา/

Abrams, N., Bell, I., & Udis. J. (2001). Studying film. New York, NY: Oxford University Press.

Benjamin, J. (2019, January 3). Blackpink: 5 Things to Know About the K-Pop Girl Group. Retrieved from https://www.rollingstone.com/music/music-news/blackpink-coachella-kpop-things-to-know-774647/amp/?__twitter_impression=true

BLACKPINK. (2019). About [Facebook page]. Retrieved May 27, 2019, from https://www.facebook.com/pg/BLACKPINKOFFICIAL/about/?ref=page_internal

Google Trend. (2019). K-POP. Retrieved May, 26, 2019, from https://trends.google.co.th/trends/explore?date=2009-04-26%202019-05-26&q=%2Fm%2F02yh8l

HypeAuditor. (2019). Top 500 Music Instagram Influencers. Retrieved May, 26, 2019, from https://hypeauditor.com/top-instagram-music/

Lambert, J. (2007). Digital storytelling cookbook (2nd ed.). New York, NY: Digital Diner Press.

Lambert, J. (2010). Cookbook for Digital storytelling. New York, NY: Digital Diner Press.

Ohler, J. (2013). Digital storytelling on the classroom: new media pathways to literacy, learning, and creativity. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Robin, B. (2006). The educational uses of digital storytelling. Paper presented at the Proceedings of Society for Information Technology and Education international Conference 2006, Chesapeake, Va.

VideoAmigo. (2019). The Week's Top YouTube Music Channels. Retrieved May, 26, 2019, from https://www.videoamigo.com/music-charts/top-music-channels

Zodiark. (2019, January 3). Most Viewed K-Pop Songs per country in the last 12 months. Retrieved from https://www.allkpop.com/forum/threads/most-viewed-k-pop-songs-per-country-in-the-last-12-months.265982/