The Implication of Whistle in Thailand’s Political Movement

Main Article Content

แพรวพรรณ ปานนุช
อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

Abstract

The Study titled “The Implication of Whistle Symbol in Thailand’s Political Movement” aims to study the meaning, mechanism in controlling the meaning and the creation of the meaning for whistle symbol used in Thailand’s political movement.


This Study is a Qualitative Research with the Analytical Approach on documents and In-depth Interview Approach, sources of information include documents and verbal.


The result of the study indicates that the whistle symbol has the meaning in many issues such as Thaksinocracy and the Yingluck government, Amnesty, the Nation, Religion, and HM the King, Opponent’s sign, Signs for people with same ideology, Negative vibe, Positive vibe, Definition of movement, Movement guidelines and methods, Desire/Goal, etc.


From above-mentioned meanings, it was found that there is a mechanism in controlling the meaning such as target group, time and place, how to use symbol, description of signifier, what to be used with the sign, movement activities and guidelines, and political situation. In addition, the creation of the meaning for whistle symbol used in Thailand’s political movement includes using existing meaning or reproducing the meaning, modifying the meaning and creating new meaning.

Article Details

Section
บทความวิชาการ

References

กาญจนา แก้วเทพและสมสุข หินวิมาน.(2551).สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา.กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์.

กาญจนา แก้วเทพ.(2552). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์.

กาญจนา แก้วเทพ.(2554). กลุ่มทฤษฎีว่าด้วยเนื้อหา/สารและความหมาย ในประมวลสาระชุดวิชาปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร. หน่วยที่ 12. นนทบุรี : สำนักพิมพ์สุโขทัยธรรมธิราช

กาญจนา แก้วเทพ ,สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์และทิพย์พธู กฤษสุนทร(2554). สื่อพื้นบ้านศึกษาในสายตา

นิเทศศาสตร์.สื่อพื้นบ้านศึกษาในสายตานิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ :ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์.

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.(2545). ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบใหม่.กรุงเทพ: สำนักพิมพ์วิภาษา.

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.(2555). สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยม กับการศึกษารัฐศาสตร์.กรุงเทพ: สำนักพิมพ์วิภาษา.

ชลธิรา สัตยาวัฒนา .(2557).มหากาพย์ นาฏลีลา พลังมวลมหาประชาชน.กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต

มานิตย์ นวลละออ.(2540).การเมืองยุคสัญลักษณ์รัฐไทย กรุงเทพฯ: บริษัท รุ่งเรืองรัตน์พริ้นติ้ง จำกัด

ธีระยุทธ บุญมี.(2551).การปฏิวัติสัญศาสตร์ของโซซูร์ เส้นทางสู่โพสต์โมเดอร์นิสม์.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์วิภาษา

ประภาส ปิ่นตบแต่ง.(2552).กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม.กรุงเทพฯ ; โครงการผลิตตำราและเอกสารการสอน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มณีมัย ทองอยู่ (2557).แนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยาว่าด้วยขบวนการทางสังคม.กรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.

รุ่งมณี เมฆโสภณ.(2557).อำนาจ 3 สู้ไม่ถอยปรากฏการณ์มวลมหาประชาชน บันทึกหน้าใหม่ของการเมืองไทย.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์

ศิริพร กิจประกอบ .(2558). กำนันสุเทพในฐานะนักสื่อสารรณรงค์ทางการเมืองจากมุมมองของนักข่าวสายการเมือง นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สุรชาติ บำรุงสุข.(2557). ยุทธการยึดเมือง สงครามชิงศูนย์กลางอำนาจรัฐ อ้างในเสียงนกหวีดปฏิวัติ. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มติชน

สมชัย ภัทรธนานันท์ .(2559).ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการประท้วงทางการเมือง.กรุงเทพ:สำนักพิมพ์ อินทนิล.

อภิชาต สถิตนิรามัยและอนุสรณ์ อุณโณ .(2560).การเมืองคนดี: ความคิด ปฏิบัติการและอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุนขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย.ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1).สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง.ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของนกหวีดจากแดนไกลสู่ไทยแลนด์.(7 ธ.ค.2556)

ประชาไท.สืบค้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558,จาก (http://prachatai.org/journal/2013/12/5025 )

นกหวีดประวัติที่น่าสนใจ (8 พ.ย. 2554) สืบค้นเมื่อวันที่11ธันวาคม 2558,จาก(http://www.trachoo.com/2013/11/)