พฤติกรรมการเปิดรับและเนื้อหาละครบุพเพสันนิวาสที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตามกระแสนิยมไทยของผู้รับชม

Main Article Content

ภรภัทร กิตติมหาโชค
พัชนี เชยจรรยา

Abstract

Research on media behavior exposure and perception towards contents of Bupphesanniwat drama affecting audiences’ behavior according to popular trends. The thesis of this study is 1.To investigate media exposure  behavior of different audiences. 2.To study perception of the content of drama. 3.To study the differences of audience behavior such as paying attention to the drama and Thai culture according to popular trend level of paying attention. 4.To study relationship of media exposure behavior and perception of the content of drama. 5.To study marketing communication of brands that respond to the Trend of Bupphesanniwat drama.


Qualitative research by study of documents and websites and data was collected via quantitative methods: questionnaires distributed to 400 respondents. The replied information was analyzed by SPSS program using t-test, one way Anova and Pearson’s correlation.

Article Details

Section
บทความวิชาการ

References

กิตติยา แซ่เตีย. (2557). การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของคนไทยที่มีต่อผู้พูดภาษาญี่ปุ่นกับผู้พูดภาษาเกาหลีตามตัวแปรทางสังคม (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ. (2544). การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับเยาวชนไทย : กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย. (2559). การเปิดรับข่าวสารและความต้อการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยสากลของชาวลาว (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยหอการค้า, กรุงเทพฯ.

ชญาณ ลําเภา. (2556). การศึกษาทัศนคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ไทยรัฐ. (2561, 16 เมษายน). เปิดเรตติ้งตอนจบ บุพเพสันนิวาส บทพิสูจน์คนไทยดูละครเปลี่ยนไป [บทความ].สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/content/1254552.

ไทยโพสต์. (2561, 18 มีนาคม). ปรากฏการณ์ "บุพเพสันนิวาส" [บทความ]. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/5222

แนวหน้า. (2561, 2 เมษายน). แห่กู้'สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส'ธอส.วันแรก พนง.แบงค์จัดเต็มแต่งชุดไทยบริการ [ข่าว]. สืบค้นจาก http://www.naewna.com/local/330621

ประชาชาติธุรกิจ. (2561, 21 มีนาคม). ฮิตสุดออเจ้า! เปิดสถิติคนดูละคร “บุพเพสันนิวาส” สูงกว่าเรื่องอื่น 7 เท่า -กทม.มากสุด [ข่าว]. สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/spinoff/entertainment/news-133610

บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์. (2560). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียสำหรับรายการโทรทัศน์. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า, 4(2), 65-80.

บุหงา ชัยสุวรรณ. (2558). การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคม: ภาพรวมและกรอบแนวความคิด.วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า, 2(1), 173-198.

ไทยรัฐออนไลน์. (2561, 20 มีนาคม). ปลัด ก.ท่องเที่ยวฯ สั่งเตรียมพร้อม รองรับ นทท.ตามรอยบุพเพสันนิวาส. [ข่าว]. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/content/1233356

พลศาสตร์ของการสื่อสาร. (2536). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (256-257)

ภิญโญยาง, วรวิสุทธิ์. (2556). Marketing ideas ไอเดียการตลาดพลิกโลก. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

เมธาพร ใจสุทธิ และ พรทิพย์ เย็นจะบก. (2558).การสื่อสารผ่านทูตวัฒนธรรมด้านอาหารและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีใต้. กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ลินิน แสงพัฒนะ, (2558). สัมพันธบทของตัวละครนางเอกในสื่อละครโทรทัศน์ กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์เรื่อง แรงเงา. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.

อดิลฟิตรี ประพฤติสุจริต. (2555). The Real Facebook Marketing เฟซบุ๊คมาร์เก็ตติ้ง ฉบับกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ.

AdAddictTH. (2561, 16 เมษายน). REAL-TIME CONTENT จากละครสุดฮิตบุพเพสันนิวาสของแบรนด์ต่างๆ ที่น่าสนใจ [ภาพ]. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/pg/AdAddictTH/photos/

Bar B Q Plaza. (2561, 16 เมษายน). ชวนออเจ้าใส่ชุดไทย [ภาพ]. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/BarBQPlazaThailand/

Brandbuffet. (2561, 9 มีนาคม). บทเรียนการตลาดจาก “บุพเพสันนิวาส” เมื่อแบรนด์ต้องมีความเป็น “มนุษย์” ที่จับต้องได้ [บทความ]. สืบค้นจาก ttps://www.brandbuffet.in.th/2018/03/bubpaesuniwas-fever-authentic-real-time-marketing/

Ch3thailand. (2561). เปิดจอง DVD BOXSET บุพเพสันนิวาส [ภาพ]. สืบค้นจาก http://www.ch3thailand.com/news/promote/11212

Jeban. (2561). #ออเจ้าต้องรู้ อินให้สุดแล้วหยุดที่อยุธยา! ตามรอยแม่การะเกดง่ายๆ แบบไม่ง้อคุณพี่. [ภาพ]. สืบค้นจาก http://www.jeban.com/topic/250338

MarketingOops. (2557, 27 กุมภาพันธ์). Real-time marketing สิ่งที่แบรนด์และเอเจนซี่ไทยควรรู้[บทความ]. สืบค้นจาก https://www.marketingoops.com/news/brand-marketing/strategy-brand-marketing/real-time-marketing/

Online-idol. (2561, 7 กุมภาพันธ์). บุพเพสันนิวาส เรื่องย่อ (2561) – ช่อง 3 HD. [บทความ]. สืบค้นจาก https://www.online-idol.com/2018/02/07/destiny-synopsis/

Positioning. (2561, 2 เมษายน). ออเจ้า พลิกฟื้นรายได้ช่อง3 โกยเงินจาก “บุพเพสันนิวาส” 500 ล้านบาท [บทความ]. สืบค้นจาก https://positioningmag.com/1164211

Sanook. (2561, 25 กุมภาพันธ์). ละคร 'บุพเพสันนิวาส' จะพา 'ช่อง 3' ย้อนยุคกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง [บทความ]. สืบค้นจาก https://www.sanook.com/money/547223/

Kotler, Philip and Keller Lane Kevin. 2012. Marketing Management. Global Edition.England:Pearson Education.