วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ตอบรับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งวิชาการลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของบทความ จากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน เริ่มตั้งแต่ วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2565)

          วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า เป็นวารสารที่นำเสนอบทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการทุกลักษณะ ขอบข่ายครอบคลุมงานวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมีประโยชน์ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างต่ำตามเกณฑ์มาตรฐาน คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จำนวนอย่างน้อย 3 ท่านขึ้นไปต่อบทความ

มีกำหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Vol. 10 No. 2 (2566): July - December 2023

View All Issues