วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า เป็นวารสารที่นำเสนอบทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการทุกลักษณะ ขอบข่ายครอบคลุมงานวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมีประโยชน์ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างต่ำตามเกณฑ์มาตรฐาน คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปต่อบทความ

มีกำหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Vol. 7 No. 1 (2020): January - June 2020

Published: 2020-06-30

The Effectiveness of Netflix’s Online Brand Community Engagement, Consumer-Brand Relationship towards Brand Loyalty

กานต์ธิดา อัจฉริยะชาญวณิช, บุหงา ชัยสุวรรณ

1-25

Co-Production Of television content International Cooperation

สหพร ยี่ตันสี, กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

26-46

BLACKPINK’s Storytelling through Online Official Channels

ภัทร์ธีรา คำนิล, บุหงา ชัยสุวรรณ

47-64

Women's Empowerment Through The Pleasure of Cooking in Films

พรลภัส บุญฟัก, สมสุข หินวิมาน

65-82

Media Exposure, Knowledge, Attitude and Behavioral Towards Royal Thai Armed Forces Headquarters

ศุจินันท์ พูลสวัสดิ์, แอนนา จุมพลเสถียร

83-102

View All Issues