The Integration of the Buddhist principles for volunteer spirit

Authors

  • สรณีย์ สายศร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Keywords:

Integration, the Buddhist principles, volunteer spirit

Abstract

This research aimed to analyze three concepts and principles regarding volunteer spirit, Buddhist concepts and principles of volunteer spirit, and lessons learned from exemplary volunteers and related organizations. Then, these three concepts and principles were synthesized into the integrated principles of Buddhist-related volunteer spirit and applied these principles to the current volunteer work. The research concluded that the integrated principles of Buddhist-related volunteer spirit emphasize the quality of inner-mind through the application of the Buddha’s virtues (Buddhaguṇas), the Buddha’s conducts (Buddhacariya) and the Buddha’ s Dhamma in conjunction with actual preparation necessary for volunteer work. In practice, “methods” are needed as a guideline to help others in integrated manners through four volunteer spirit dimensions: (1) the physical, (2) the mental, (3) the intellectual, and (4) the social ones which are based on the donations of both goods and Dhamma in order to solve sufferings. By this way, mundane and super mundane happiness for volunteers, sufferers, and societies can be observed as “expected results.”

References

เกศสุดา ศิระมานะกุล. ๒๕๔๗. การติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครประชาสงเคราะห์ ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ ๗ (ตลิ่งชัน). วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เครือข่ายจิตอาสา. ม.ป.ป. คู่มือจิตอาสา โครงการ “ปันศรัทธาและอาทร. กรุงเทพฯ: เครือข่ายพุทธิกา.

ชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ. ๒๕๕๒. สัมภารวิบาก ฉบับย่อ. กรุงเทพฯ: ชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ.

ดวงใจ ทองหล่อ. ๒๕๔๙. อาสาสมัครที่พึงประสงค์ขององค์กรสาธารณประโยชน์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. คณะศิลปะศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

ทีมวิจัย TRN. ๒๕๔๘. สู่การให้ที่แตกต่าง การศึกษาวิจัย รูปแบบ ลักษณะและกลไกของการให้เพื่อสังคม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิกองทุนไทย.

ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระ. ๒๕๔๑. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระ. ๒๕๔๕. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.

ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระ. ๒๕๕๖. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพฯ: เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์.

ธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), พระ. ม.ป.ป. กฎแห่งทาน. กรุงเทพฯ: กรีน-ปัญญาญาณ.

นิรนาม. ๒๕๒๖. โสตัตถกีมหานิทาน. แปลโดย บรรจบ บรรณรุจิ. กรุงเทพฯ: วัดสุทัศนเทพวราราม.

ปิยะนาถ สรวิสูตร. ๒๕๕๒. แรงจูงใจของผู้นำเยาวชนจิตอาสา ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม: กรณีศึกษา สภาเยาวชน กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เพชรภี ปิ่นแก้ว. ๒๕๕๔. จิตอาสา สุขสร้างง่ายๆ แค่ลงมือทำ. กรุงเทพฯ: iam Bookazine.

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และ สังคม สัญจร. ๒๕๔๓. สำนึกไทยที่พึงปรารถนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา

ไพศาล วิสาโล, พระ. ม.ป.ป. เติมเต็มชีวิตด้วยจิตอาสา. กรุงเทพฯ: เครือข่ายพุทธิกา.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหามกุฎราชวิทยาลัย. ๒๕๓๗. พระไตรปิฎก พร้อมอรรถกถาแปล. ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. ๒๕๓๔. อาสาสมัครกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์. กรุงเทพฯ: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศูนย์คุณธรรม. ๒๕๔๘. ร่วมแรงแข็งขัน ร่วมกันทำดี สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: แปลน โมทิฟ.

สุธาทิพย์ แก้วเกลี้ยง. ๒๕๔๙. การพัฒนาจิตอาสาในแนวพุทธศาสนา. สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

สุนิตย์ เชรษฐา และวินย์ เมฆไตรภพ. ๒๕๔๘. การศึกษาและการประยุกต์บทเรียนงานอาสาสมัครจากต่างประเทศเพื่อการพัฒนาระบบอาสาสมัครในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยรูรัลเน็ต.

สุรางค์ โคว้ตระกูล. ๒๕๔๘. จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Baron, Robert A., and Byrne, Donn. 2000. Socail Psychology. Massachusetts: Allyn & Bacon A Pearson Education Company.

Batson, C.D. 2001. “Addressing the altruism question experimentally”. in J.P. Schloss, & W.B. Hurlbut, Altriusm and Altruistic love : Science, Philosophy, and Religion in Dialogue, New York: Oxford University Press. p. 33.

Benson, P.L., Dehority, J., Garman, L., Hanson, E., Hochschwender, M., Lebold, G., Rohr, R., & Sullivan, J. 1980. “Intrapersonal correlates of nonspontaneous helping behavior”. Journal of Social Psychology Vol. 110: 87-95.

Cialdini, R.B., Kenrick, D.T. & Baumann, D.J. 1981. “Effects of Mood on Prosocial Behavior in Children and Adults”. in N. Eisenberg-Berg, The Development of Prosocial Behavior. New York: Academic Press.

ออนไลน์
มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ. จิตอาสา...ธรรมะในงานอาสา. [ออนไลน์]. [๑๕ พ.ค. ๒๕๕๐ก].

มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ.๒๕๕๐ข. จิตอาสา คืออะไร. [ออนไลน์]. [๑๕ พ.ค. ๒๕๕๐ข].

ศุภรัตน์ รัตนมุขย์. ๒๕๔๘. อาสาสมัคร: การพัฒนาตนเองและสังคม. วารสารบัณฑิตอาสาสมัคร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (มกราคม-มิถุนายน): 1-14. [ออนไลน์]. [๓๐ พ.ค. ๒๕๕๑].

สัญญา รัตนวรารักษ์. การสอนให้นักเรียนมีจิตอาสา. [ออนไลน์]. [๑๕ ต.ค. ๒๕๕๕].

Heather Boswell. Motivation for Giving and Serving. [online]. Available: www.learningtogive.org/papers/conceptd/motivation.html. [December, 2010]

Lunenburg, Fred C. Expectancy Theory of Motivation: Motivating by Altering Expectations. [online] Available: www.nationalforum.com/Electronic%20Journal% 20Volumes /Luneneburg, %20Fred%20C%20Expectancy%20Theory%20% 20Altering%20 Expectations%20 IJMBA%20V15% 20N1%20 2011.pdf. [December, 2013].

Matthew Hamilton and Afshan Hussain. American’s Teenage Volunteers: Civic Participation Begins Early in Life. [online]. Available: www.independentsector.org/programs/research/teenvolun1.pdf. [March, 2010].
Robert L. Knickerbocker. Prosocial Behavior. [online]. Available: www.learningtogive.org/papers/
concepts/prosocialbehavior.html. [March, 2010].

Downloads

Published

2015-08-27

How to Cite

สายศร ส. (2015). The Integration of the Buddhist principles for volunteer spirit. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 22(2), 17–47. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156902

Issue

Section

Research Articles