Buddhist Monks and Just War

Authors

  • พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (พรรณา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Keywords:

Buddhist Monks, Just War

Abstract

In principle, early Buddhism did not support just war and also held that the use of violence against human beings was considered evil and sinful. Buddhist monks are prohibited by the Vinaya to witness any warfare practices, to stay in, or to walk around in the army. The Lord Buddha himself not only delivered the teachings on loving-kindness, compassion, non-violence, and no-killing but also participated in mediation to end war. In the Mahāvaṃsa of Lanka, there are some statements that accept just war, that is, in case of the protection of the nation, religion, and citizens. This would be considered as a minor sin, since the invaders are immoral. And also in Mahayana Buddhism, there are some statements in two Mahayana sutras, covering Mahāparinirvāṇa Sūtra and Upāyakauśalya Sūtra, that can be interpreted as justifying a just war. According to both sūtras, Buddhists can use violence or even just war, if necessary, to protect the Dhamma and the public from the acts of the wicked. However, throughout the history of both Theravada and Mahayana Buddhism in different countries, especially when their nations were invaded by the enemy, there were some groups of Buddhist monks involved in war, both directly and indirectly. Their involvement can be considered as contrary to the Buddha’s teachings. However, it is possible that those monks were facing an ethical dilemma between following the Disciplines and the Doctrines of strictly and protecting the nation, religion, and citizens from the enemy.

References

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ม.ป.ป. ไทยรบพม่า. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา.

กรมวิชาการ กระทรวงธรรมการ. ๒๔๘๔. พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี. พระนคร: อำนวยศิลป์.

กรมศิลปากร. ๒๕๐๕. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์พระอธิบายประกอบ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระ. ๒๕๕๔. ขว้างก้อนอิฐมาพัฒนาเป็นแก้วมณี. กรุงเทพฯ: พิมพ์สวย.

พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระ. ๒๕๕๐. ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ. กรุงเทพฯ: พิมพ์สวย.

พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระ. ๒๕๔๙. จาริกบุญ จารึกธรรม. กรุงเทพฯ: พิมพ์สวย. 2006.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๕. มหาจุฬาเตปิฏกํ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหานามเถระและคณะบัณฑิต, พระ. ๒๕๕๓. คัมภีร์มหาวงศ์ ภาค ๑. แปลโดย ผศ.สุเทพ พรมเลิศ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

หมอบรัดเล. ๒๕๕๑. พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช). กรุงเทพฯ: โฆสิต.

An, Yang Gyu, tr. 2003. The Buddha’s Last Days: Buddhaghosa’s Commentary on the Mahaparinibbana Sutta. Oxford: The Pali Text Society.

Augustine of Hippo. 1958. The City of God. translated by Gerald C. Walsh, S.J., Demetrius B. Zema,

S.J., Grace Monahan, O.S.U., and Daniel J. Hogan. New York: Image Books/Doubleday.

Bainton, Roland H. 1960. Christian Attitudes toward War and Peace. New York: Abingdon Press.

Bigongiari, Dino. 1962. The Political Writings of St. Augustine. Ed by Henry Paolucci. Chicago: Regency Gateway.

Brinsfield, John W. 1991. “From Plato to NATO; the Ethics of Warfare; Refl ections on the Just War Theory”. Military Chaplains Review.

De Silva, Chandra R. 2006. “Buddhist Monks and Peace in Sri Lanka”. Buddhism, Confl ict and Violence in Modern Sri Lanka. Ed. Mahinda Deegalle. London and New York: Routledge.

Deegalle, Mahinda. 2009. “Norms of War in Theravada Buddhism.” World Religions and Norms of War. Tokyo: United Nations University Press.

Frydenlund, Iselin. 2005. The Sangha and Its Relation to the Peace Process in Sri Lanka. Oslo: International Peace Research Institute.

Gombrich, Richard. 2006. “Is the Sri Lankan War a Buddhist Fundamentalism?”. Buddhism, Conflict and Violence in Modern Sri Lanka. Ed. Mahinda Deegalle. London and New York: Routledge.

Gombrich, Richard. 1988. Theravada Buddhism: A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo. London and New York, Routledge & Kegan Paul.

Gombrich, Richard. 1971. Precept and Practice: Traditional Buddhism in the Rural Highlands of Ceylon. Oxford: Clarendon Press.

Hamilton, Edith and Cairns, Huntington. 1961. Plato: The Collected Dialogues. Princeton: Princeton University Press.

Harris, Ian. Buddhism and Politics in Twentieth-Century Asia. Cambridge and New York: Cromwell Press.

Harvey, Peter. 2000. An Introduction to Buddhist Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.

Human Rights Watch. 2009. The Resistance of the Monks: Buddhism and Activism in Burma. United States of America: . 2007. “Crackdown: Repression of the 2007 Popular Protests in Burma”. vol. 19, no. 18 (C). December.

Johnson, James Turner. 1981. Just War Tradition and the Restraint of War: A Moral and Historical Inquiry. Princeton: Princeton University Press.

Mattox, JohnMark. 2006. Saint Augustine and the Theory of Just War. London: Continuum.

Premasiri, P.D. 2006. “A ‘Righteous War’ in Buddhism?”. Buddhism, Confl ict and Violence in Modern Sri Lanka. London and New York: Routledge

Rahula, W. 1974. The Heritage of the Bhikkhu. New York: Grove Press.

Ramsey, Paul. 1992. “The Just War According to St. Augustine”. Just War Theory. New York: New York University Press.

Smith, Donald Eugene. 1965. Religion and Politics in Burma. Princeton, Newjersy: Princeton University Press.

Suksamran, Somboon. 1982. Buddhism and Politics in Thailand. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Tambiah, S.J. 1976. World Conqueror and World Renouncer. Cambridge, London, New York, Melbourne: Cambridge University Press.

The Korean Buddhist Research Institute. 1993. The History and Culture of Buddhism in Korea. Seoul: Dongguk University Press.

Tilakaratne, Asanga. 2006. “The Role of Buddhist Monks in Resolving the Conflict.” In Buddhism, Confl ict and Violence in Modern Sri Lanka. London and New York: Routledge.

Turnbull, Stephen. 2003. Japanese Warrior Monks AD 949-1603. Oxford: Osprey.

Yu, Xue. 2005. Buddhism, War, and Nationalism. New York & London: Routhledge.
Zaw, Aung. 2007. “The Power Behind the Robe.” The Irrawaddy. vol. 15, no. 10, October. Duncan, Bruce.“The Struggle to Develop a Just War Tradition in the West.” Online www.socialjustice. catholic.org.au/publications/discussion-guides/133-the-struggle-to-develop-a-just-war-traditionin-the-west.

www.socialjustice.catholic.org.au/publications/discussion-guides/133-the.

http://unitypublishing.com/Government/JustWarCatholic.htm.

Downloads

Published

2015-04-28

How to Cite

วุฑฺฒิกโร (พรรณา) พ. (2015). Buddhist Monks and Just War. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 22(1), 13–35. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/156882

Issue

Section

Research Articles