แนวทางการพัฒนาการตลาดของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก ในย่านเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการตลาดของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กในพื้นที่ย่านเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพบว่าธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กมีอัตราการขยายตัวเพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนของผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในการโฆษณาสินค้าของตนเอง โดยมีการปรับรูปแบบธุรกิจให้รองรับงานพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ระบบการพิมพ์ร่วมกับวัสดุอื่นเพื่อส่งเสริมการขายอย่างป้ายร้าน ตลอดจนถึงการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ร่วมกับการจัดนิทรรศการ (Exhibition) ในสื่อกิจกรรม (Event) ต่าง ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งกล่าวได้ว่า ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้จำกัดเฉพาะการพิมพ์ในรูปแบบกระดาษแล้วเท่านั้น แต่มีการปรับเปลี่ยนวัสดุเพื่อเพิ่มความคงทน และความน่าสนใจในการใช้งาน นอกจากนี้ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ยังควรมีการพัฒนาเรื่องของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหาการแข่งขันทางด้านราคา และสามารถนำเอาทรัพยากรที่แตกต่างกันของธุรกิจมาร่วมกันได้ เป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลกำไรให้มากยิ่งขึ้น


จากการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 104 คน มีแนวโน้มทางด้านพฤติกรรมการใช้สื่อที่ชี้ให้เห็นว่ามีความต้องการใช้บริการร้าน หรือธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้ความสำคัญต่อการใช้สื่อใหม่ (New Media) ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งผู้ใช้บริการยังเลือกใช้บริการร้านพิมพ์ที่มีคุณภาพ และมีการจัดการส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลด ของแถม เพื่อกระตุ้นยอดขาย มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว จริงใจ ในราคาที่ผู้ใช้บริการยอมรับได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

เกื้อกูล ยืนยังอนันต์. (2529). ความเปลี่ยนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา. เอกสารวิชาการหมายเลข 59 สถาบันไทยคดีศึกษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

งานพิมพ์ป้ายโฆษณา ป้ายไวนิลร้านค้า งานตัดเพื่อจัดแสดง. (2564). [ภาพถ่าย]. พระนครศรีอยุธยา: อิษยา ศรีธวัช ณ อยุธยา

งานพิมพ์บนกระดาษ เช่น นามบัตร สติกเกอร์ วารสาร. (2564). [ภาพถ่าย]. พระนครศรีอยุธยา: ปรมาภรณ์ เอ็งวงษ์ตระกูล.

แบบสอบถามออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Form พร้อมการประเมินผล. (2564). [ภาพนิ่ง]. พระนครศรีอยุธยา: เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ

ทิพย์อนงค์ จินตวิจิต. (2562). การล่มสลายของนิตยสารไทย. วารสารศาสตร์, 12(2), 237 – 259.

โมเดลขอบข่ายการดำเนินงานธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา. (2564). [แผนภาพ]. พระนครศรีอยุธยา: เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ.

โรงพิมพ์เทียนวัฒนา. (2564). Welcome Tienwattana Printing. ค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564, จาก www.tienprint.com/

วิกานดา พรสกุลวานิช. (2562). สื่อใหม่และการจัดการสื่อ. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร. (2558). สื่อจะตรวจสอบทุนได้อย่างไรถ้าการเงินยังวิกฤต [จุลสาร]. กรุงเทพฯ: สภาการหนังสือแห่งชาติ.

ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์. (2559). แนวทางการพัฒนาสิ่งพิมพ์ออนไลน์ในยุคดิจิทัล. วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร, 21(29), 37-55.

ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง TCIJ. (2562). Media Disruption: EP5 “สื่อสิ่งพิมพ์ไทยในยุค Disrupt ถึงจุดดิ่งสุดแล้วหรือยัง”. ค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2564, จาก www.tcijthai. com/news/2019/11/scoop/9541

สุนันทา ทวีผล. (2550). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาด้านกฎหมายของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 3 (สคช). สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.). (2563). รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2563. ค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2564, จาก https://sme.go.th/upload/mod_download/download-20200824164414.pdf

อิษยา ศรีธวัช ณ อยุธยา. (2564, 24 มิถุนายน). เจ้าของกิจการ. บริษัทอโยเดีย อาร์ต แอนด์ คัท จำกัด. สัมภาษณ์

อัศวิน พิชญกุล. (2557). แนวทางการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ในอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง. การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

Kotler, Philip. (1997). Principles of Marketing. New Jersey: Prentice-Hall.

Scuhutz, W. (1966). The Interpersonal Underworld. Palo Alto, Ca: Science & Behavior Books.

Shih, H.P., (2003). Extended Technology Acceptance Model of Internet Utilization Behavior. Information Management. 41, 719 – 729.