เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่องานนิติวิทยาศาสตร์: ความตื่นตัวหรือความตื่นกลัว

Main Article Content

ชัยชาญ ไชยรังสินันท์

บทคัดย่อ

ปัญญาประดิษฐ์นับเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ มีความพยายามที่จะพัฒนาให้มีความฉลาดเทียบเคียงกับมนุษย์ ปัจจุบันมีความตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในหลายด้านซึ่งรวมถึงด้านกระบวนการยุติธรรมและงานนิติวิทยาศาสตร์ งานนิติวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศมีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อช่วยในการจำแนก วิเคราะห์และตรวจพิสูจน์ ประเทศไทยเริ่มมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้สำหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยคาดหวังให้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในกรณีที่อาจมีความซับซ้อนและยุ่งยากกับการตรวจพิสูจน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมสำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์ ผู้พัฒนาระบบและผู้เกี่ยวข้องควรมีความเข้าใจถึงหลักการด้านปัญญาประดิษฐ์ องค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์และเจตนารมณ์ของกระบวนการยุติธรรมในทิศทางที่สอดคล้องกัน รวมถึงต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านองค์ความรู้ ด้านความถูกต้อง ด้านมาตรฐาน ด้านเครื่องมือ ด้านงบประมาณและด้านจริยธรรม เป็นต้น มิฉะนั้นอาจกลายเป็นความตื่นกลัวที่สร้างความกังวลใจและเกิดข้อสงสัยในผลการตรวจพิสูจน์ ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้กับงานนิติวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องเป็นไปเพื่อการสนับสนุนและเติมเต็มข้อจำกัดของนักนิติวิทยาศาสตร์ สร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ความเป็นธรรมและความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้นกว่าเดิม

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Boonchu, N. (2019). The Role of Fly in Forensic Entomology. 1st Edition. Pitsanilok: Naresuan University Publishing. (In Thai).

Digital Government Development Agency. (2019). AI Government Framework. 1th Edition. Bangkok: PAM(Thailand), Co., Ltd. (In Thai).

Gupta, S., Sharma, V. & Johri, P. (2020). Artificial Intelligence In Forensic Science. Retrieved July 2, 2021. from https://www.irjet.net/archives/V7/i5/IRJET-V7I51354.pdf.

Hartwig, B. (2020). The Benefits and Drawbacks of Automated Facial Recognition in Forensic Science. Retrieved July 6, 2021.from Error! Hyperlink reference not valid.applied-sciences/articles/the-benefits-and-drawbacks-of-automated-facial-recognition-in-forensic-science-341401.

Jackson, C. (2021). Artificial Intelligence Changing the World of Forensics Science. Retrieved July 2, 2021. from https://easychair.org/publications/preprint/1Fmk

Kanjanakhundee, N. (2020). The Panic from the Speed of AI Innovation. Retrieved July 6, 2021. from https://www.khundee.com/ai-artificial-intelligence/. (In Thai).

Office of the Permanent Secretary for Higher Education, Science, Research and Innovation. (2021).Artificial Intelligence Technology: AI. Retrieved July 2, 2021. from https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/661-ai. (In Thai).

Richmond, K. (2020). AI, Machine Learning, and International Criminal Investigations: The lessons from forensic science. Retrieved July 6, 2021. from https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=3727899.

SAS Institute Inc. (2021). What is AI? and how is it important? Retrieved July 2, 2021. from https://www.sas.com/th_th/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html. (In Thai).

Sirinaowakul, B. (2020). The Evolution of Artificial Intelligence. Retrieved July 6, 2021. from https://www.aiforall.or.th/article/allarticles/ai-evolutionhistory/. (In Thai).

Tangkitvanich, S. (2018). Opening session : The Future of Thailand in the Age of Technology Disruption. TDRI Quarterly Review. 14 May 2018. Centara Grand Central World. Bangkok. TDRI.

Thairath online. (2018). Thammasat University developed application for bullet comparison. Retrieved July 6, 2021. from https://www.thairath.co.th/news/local/1885368, 2564). (In Thai).

Weigend, A. (2017). Data for the People. 2nd Edition. Bangkok: Cyber Print Group, Co., Ltd. (In Thai).

World Bank Group, (2021). Global Recovery Strong but Uneven as Many Developing Countries Struggle with the Pandemic’s Lasting Effects. Retrieved July 6, 2021. from https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/08/world-bank-global-economic-prospects-2021.