ปฐมบท...สาเหตุการเป็น Battered Woman Syndrome

Main Article Content

เปมิกา สนิทพจน์

บทคัดย่อ

                       การเปลี่ยนผ่านของสภาวการณ์ทางสังคมตลอดช่วง 4 ยุคสมัยที่ผ่านมา ได้แก่ ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรมเบา ยุคอุตสาหกรรมหนัก และยุคดิจิทัล เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิกพื้นฐาน คือ พ่อ แม่ และลูก เมื่อโครงสร้างของสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความกดดันภายในสถาบันครอบครัวจึงได้รับผลกระทบโดยตรง หากครอบครัวใดไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ ก็จะต้องเผชิญกับความเครียด ความรุนแรง และอาจลุกลามกลายเป็นปัญหาสังคมตามมา ผู้ที่ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในครอบครัว คือ แม่ ซึ่งนอกเหนือจากการให้กำเนิดบุตรแล้ว ยังต้องรับภาระในการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนบุตรไปพร้อมกับการดูแลงานภายในบ้าน ดังนั้น หากผู้หญิงที่มีบทบาทในครอบครัวคือบทบาทของความเป็นแม่ได้รับความรุนแรงจากการกระทำของสามีแล้ว ก็มีโอกาสสูงที่จะทำให้เกิดความปกติภายในจิตใจ อันจะส่งผลต่อการดูแลบุตรที่ขาดลักษณะอันพึงประสงค์ ทำให้เด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนตามมาและอาจเติบโตไปกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีคุณภาพ


                       บทความนี้ได้นำเสนอในแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ทำให้ผู้หญิงเกิดความผิดปกติทางสภาพจิตใจจากการถูกกระทำรุนแรงสะสมเป็นเวลานาน (Battered Woman Syndrome) โดยเฉพาะการถูกกระทำจากสามี ซึ่งทำให้ผู้หญิงเหล่านี้ต้องกลายเป็นอาชญากรผู้ลงมือฆ่าหรือวางแผนจ้างวานให้ฆ่าสามีตนเอง เมื่อผู้หญิงเหล่านี้ถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลานานหลายปี ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือลูกที่ต้องสูญเสียทั้งพ่อและแม่ ส่งผลให้ขาดการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องจนอาจเกิดปัญหาต่อสังคมในระยะต่อมา


                       ในประเทศไทยนั้นการฆ่าหรือทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาจะยกเว้นกรณีที่ผู้หญิงฆ่าสามีตัวเองเพราะถูกสามีทุบตีทำร้ายมาเป็นระยะเวลานาน จนเกิดโรคความผิดปกติทางจิตจากการถูกกระทำรุนแรงเป็นเวลานานสะสม (Battered Woman Syndrome : BWS) ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีความพยายามในการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาโทษในข้อหาฆ่าสามีของผู้หญิงที่มีอาการทางจิตแบบ BWS เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่เหมาะสมทั้งแก่ผู้กระทำผิดและฝ่ายที่ได้รับความเสียหาย

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. (2559).รายงานสถานการณสตรี ป 2559. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว.

_______ (2552). รายงานสถานการณ์ สตรี ป 2552. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.(2558). รายงานประจำปี 2558. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.

มูลนิธิเพื่อนหญิง. (2556).ออนไลน์ http://womenthai.org

Albert Cohen.(1985). Dissonant Voices. The Johns Hopkins University Press : London.

Walker, Lenore E., Rachel I. Duros, and Allison Tome. (2015).“The Battered Woman Syndrome.” Last modified n.d., Accessed November 10, 2015. http://www.cavis.es/sitio/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=147&Itemid=4610