Published: 2016-02-17

การศึกษาเส้นฐานอ้างอิงของการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมผลิตสายไฟ

พรรณิภา เกษมเจริญวงษ์, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

15-24

การศึกษาศักยภาพการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกในประเทศไทย

ธัญญ์พิชชา เอกบุศย์, ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ, วลัยรัตน์ อุตตมะปรากรม

38-49

การศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียภาคอุตสาหกรรม

ธัชกร ผลพันธิน, วลัยรัตน์ อุตตมะปรากรม, ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ

50-62

การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ของชีวมวลสำหรับผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

พุฒิชาติ คิดหาทอง, วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์, อัจฉริยา สุริยะวงค์

63-76