การศึกษาศักยภาพการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกในประเทศไทย

Main Article Content

ธัญญ์พิชชา เอกบุศย์
ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ
วลัยรัตน์ อุตตมะปรากรม

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาเทคโนโลยีการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้ติดตั้งแล้วในประเทศไทยโดยกระบวนการไพโรไลซิสจากผู้ประกอบการเอกชนและโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตตั้งแต่ 0.8 – 16 ตันต่อวัน ได้ผลผลิตน้ำมันแปรรูป 200 – 10,400 ลิตรต่อวัน โดยมีขนาดกำลังผลิต 0.8 ตันต่อวัน ราคา 650,000 บาท ของโรงแรมคำแสดริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนด์สปา รองลงมาขนาดกำลังผลิต 5 – 6 ตันต่อวัน  ราคา 3 ล้านบาทของ บจก. ซีแซดพัฒนา ราคาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 45 – 65 ล้านบาท และขนาดกำลังผลิต 10 -16 ตันต่อวันของบจก. เมืองสะอาด ราคา 96 ล้านบาท อุณหภูมิเครื่องปฏิกรณ์เฉลี่ยของทุกเทคโนโลยีอยู่ในช่วง 300 – 500 องศาเซลเซียส การป้อนพลาสติกเข้าสู่เครื่อง มี 2 แบบ คือ แบบกะ และแบบต่อเนื่อง การทำความสะอาดเครื่องทุกบริษัททำทุกครั้ง ผลิตภัณฑ์น้ำมันจากพลาสติก 1 ตันเฉลี่ยทุกแห่งได้น้ำมัน 600 ลิตร ชนิดของพลาสติกที่เข้าเครื่องปฏิกรณ์คือพลาสติกชนิด PP และ PE ค่าความชื้นร้อยละ 5 - 40 ค่าความปนเปื้อนร้อยละ 5 - 40 ศักยภาพของเทศบาลที่สามารถแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดขึ้นภายใน 1 ปี ร้อยละ 20 สามารถผลิตน้ำมันได้ 32,083,500 ลิตรต่อปี ร้อยละ 50 สามารถผลิตน้ำมันได้ 80,190,500 ลิตรต่อปี ร้อยละ 100 สามารถผลิตน้ำมันได้ 160,454,000 ลิตรต่อปีและมีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองจากหลุมฝังกลบเก่า 2,540,338.91 ลิตร ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าผลตอบแทนจะสูงสุดเมื่อวัตถุดิบที่นำมาแปรรูปคือ ขยะจากหลุม เมื่อเปรียบเทียบขนาดกำลังผลิตของเครื่องปฏิกรณ์พบว่า มูลค่าปัจจุบันและอัตราผลตอบแทนการลงทุนเหมาะสมที่จะลงทุน ส่วนระยะเวลาคืนทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 2 – 6 ปี และในส่วนของราคาขายของน้ำมันที่ได้จากการแปรรูป พบว่าขายน้ำมัน 18 บาทต่อลิตร และขายน้ำมันเตาเกรดเอราคา 23 บาทต่อลิตร โดยทั้งนี้การขายน้ำมันทั้ง 2 กรณีถือว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

 

A STUDY OF FUEL PRODUCTION POTENTIAL FROM PLASTIC WASTE IN THAILAND

The objective of this research was to study the potential of fuel production from the plastic waste in Thailand. The production of 0.8 – 16 tons per day can be produced to fuel 200 – 10,400 liters per day. The price of the machine from Kamsad Riverkhaw Hotel which has a size of 0.8 tons production is 650,000 baht. The price of the machine from Seasad Pattana which has a size of 5 – 6 tons of production is 3,000,000 baht. The market price of the machine is between 45,000,000 – 65,000,000 baht which has the production size between 10 – 16 tons per day. The average temperature of the machine of each technology is between 300 – 500 Degree Celsius. Materials feed is divided into 2 types which are batch and continuous. The average of fuel production from the plastic waste which is 600 liters. The plastic waste that feed to the machine has 2 type which are PP and PE contain the moisture 5 – 40 percentage and contamination is 5 – 40 percentage. The potential of the fuel from the plastic waste which are 32,083,500 liters per year for 20 percentage, 80,190,500 liters per years for 50 percentage and 160,454,000 liters per year for 100 percentage. The reserved of the waste in the landfill is 2,540,338.91 liters. From the economic study, the soonest payback period (2 – 6 years) of the production of fuel from plastic waste is the production from the reserved landfill.

Article Details

Section
บทความวิจัย