การศึกษาเส้นฐานอ้างอิงของการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมผลิตสายไฟ

Main Article Content

พรรณิภา เกษมเจริญวงษ์
สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นฐานอ้างอิงของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และปริมาณการใช้น้ำมันเตาต่อหน่วยผลผลิตในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสายไฟ ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นโรงงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 [1] เพื่อแสดงแนวโน้มการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตสายไฟ ปี พ.ศ. 2554 - 2555 โดยอาศัยสมการเชิงเส้นอย่างง่ายมาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงานและปริมาณผลผลิต เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต[2]  รวมทั้งได้ทำการตรวจสอบหาขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่มีการใช้พลังงานมากที่สุด โดยการศึกษากระบวนการผลิตทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ กระบวนการหลอม, กระบวนการรีด, กระบวนการตีเกลียว และกระบวนการหุ้มสายไฟ แสดงผลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม และนำข้อมูลการใช้พลังงานมาพิจารณาประกอบกับค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรแต่ละชนิดในกระบวนการผลิต ซึ่งใช้น้ำมันเตา และไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักในกระบวนการ จากการวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน ประกอบกับการพิจารณาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรแล้ว พบว่ามีการใช้พลังงานในกระบวนการหลอมมากที่สุด คิดเป็น 31% ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิตสายไฟ โดยค่าประสิทธิผลโดยรวมของเตาหลอมมีค่าเพียง 0.34 เนื่องจากค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่องของเตาหลอมลดต่ำลง ทำให้ทราบได้ว่าสาเหตุของการสิ้นเปลืองพลังงานในกระบวนการผลิตเกิดจากประสิทธิภาพการทำงานของเตาหลอมอลูมิเนียมลดลง โดยสามารถเสนอแนะแนวทางการประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตสายไฟที่เหมาะสมและตรงเป้าหมายให้กับโรงงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานสามารถนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

A BASELINE STUDY OF ENERGY CONSUMPTION IN ELECTRICAL CABLE PRODUCTION

This main objective of this research is to study the baseline of electrical energy and fuel consumption per unit output from an electrical cable factory under the control of “The Energy Conservation Promotion ACT, B.E. 2535”[1] to analyze the trend line of energy consumption with productivity in 2012 – 2013 by using of the simple linear regression equation[2]. There are 4 production processes concerned in this study; melting, rolling, threading and braiding. The energy consumption was used to verify the process that may consume most energy. So, the pie chart will show total energy consumption in MJ unit. As the Overall Equipment Effectiveness (OEE) of furnace, roller machine, threading machine and cable braiding machine in 2012 and 2013 are analyzed for causes of energy loss, therefore, the coefficient of availability rate, performance efficiency and quality rate. The furnace use 31% of total energy while OEE of furnace in 2012 is 0.32 because performance efficiency of furnace is decreased. Moreover, the guideline of energy safety in the electrical cable production is offered to improve the efficiency of energy management in the factory.

Article Details

Section
บทความวิจัย