Published: 2016-02-24

การศึกษาลักษณะเฉพาะของเจ็ตแบบระนาบในกระแสขวางโดยใช้แบบจำลอง Low-Reynolds Number k-epsilon

รุ่งโรจน์ วัฒน์จิรานนท์, สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์

59-72

ประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วย Biogas จากขยะ กรณีศึกษา ตลาดไท

ปริพัฒน์ จึงชัยชนะ, สุภวัฒน์ วิวรรธ์ภัทรกิจ

73-83