การปรับปรุงงานบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต

Main Article Content

สุวิทย์ ภูลี
ปารเมศ ชุติมา

Abstract

ปัจจุบันค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสูงมากขึ้นทุกปี ทำให้หลายองค์กรเริ่มตระหนักเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน จึงหาแนวทางที่จะใช้พลังงานที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างหนึ่งที่มีให้เห็นคือ มาตรการประหยัดพลังงานต่างๆได้ถูกนำมารณรงค์ใช้ในโรงงานหลายแห่ง รวมทั้งการส่งเสริมจากทางภาครัฐในหลายแนวทาง เพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร ซึ่งการพิจารณาประสิทธิภาพการใช้พลังงานว่ามีความเหมาะสมคุ้มค่าหรือไม่สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้านั้น สามารถที่จะใช้ดัชนีตรวจติดตามค่าการใช้พลังงานต่อความสามารถเชิงปริมาณในการผลิตสินค้า คือ ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) มาเป็นดัชนีติดตามประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตได้ บทความนี้จะนำเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตที่อ้างอิงค่าการใช้พลังงานจำเพาะโดยการปรับปรุงการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาที่เหมาะสมและเพิ่มคุณค่าในหน้าที่งานบำรุงรักษาตามหลักวิศวกรรมคุณค่า นำเสนอมาตรการประหยัดพลังงานจากปัญหาหรือสภาพการณ์ของงานบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสมพร้อมทั้งประเมินผลการประหยัดพลังงาน แล้ววัดผลโดยตรวจติดตามตัวแปรในมิติด้านบำรุงรักษา ด้านการผลิต และด้านพลังงาน ที่สัมพันธ์กันเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการ บทความนี้ใช้ข้อมูลงานบำรุงรักษาไฟฟ้าจากโรงงานประเภทปิโตรเคมีตัวอย่างมาเป็นกรณีศึกษา ผลจากการศึกษาพบว่าเมื่อปรับปรุงงานบำรุงรักษาจะได้ประโยชน์หลักคือการเพิ่มผลผลิตและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตได้ทางอ้อมจากศักยภาพของมาตรการประหยัดพลังงาน

 

Maintenance improvement to increase energy efficiency in a production process

Suwit Phoolee1 and Parames Chutima2

1Energy Technology and Management (Interdisciplinary Program) Graduate School, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330 THAILAND

2Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330 THAILAND

The current cost of energy in industry is very high in each year. Many organizations begin to realize the cost of energy and find ways to use energy with maximum benefits. An example is that the various energy saving measures have been campaigning for many factories including those promoted by the government in many ways to encourage energy efficiency in the organization. The consideration of energy efficiency that are appropriate or not for any industrial is most often monitored using the specific energy consumption (SEC), which describes the ratio between the total energy used and a useful output of the process. So, SEC can be used to follow up energy efficiency in the production process. This article offers guidance to increase energy efficiency in the production with refer to SEC in the aspect of maintenance and enhancement for maintenance functions by the principle of Value Engineering (VE). Then, we monitor the parameters in Maintenance, Production and Energy to demonstrate the feasibility of implementation. This article uses data from the electrical maintenance of a petrochemical plant as a case study. The study found that the improvement of maintenance has direct benefits to increase productivity and indirect benefits to improve energy efficiency in the production process by the potential energy saving measures.

Article Details

Section
บทความวิจัย