กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

Main Article Content

ลัคนา คำเจริญ
บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

Abstract

ไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมนุษย์ เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้นการวางแผนพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ก็อาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนกำลังการผลิตไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ บทความนี้ทำการศึกษาและเปรียบเทียบขั้นตอนการวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยกับมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าการวางแผนของไทยขาดการประกาศขั้นตอนการจัดทำแผน รวมทั้งช่วงเวลาในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน นอกจากนี้ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก็มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นการประกาศขั้นตอนที่ชัดเจนผ่านช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมให้ประชาชนสามารถพิจารณาตัดสินใจทางเลือกรวมถึงระยะเวลาที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนได้รับการนำเสนอในบทความนี้ ซึ่งหากนำไปใช้คาดว่าจะช่วยให้เกิดการยอมรับแผนพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

 

Public Participation in Thailand’s Power Development Plan

Lukkana Kumcharoen1 and Bundhit Eua-Arporn2

1Energy Technology and Management (Interdisciplinary Program) Graduate School Chulalongkorn University Bangkok

2Energy Technology and Management (Interdisciplinary Program) Graduate School Chulalongkorn University Bangkok

Electricity is essential for human life, and is a key factor driving economic growth. Therefore electricity planning is important. The delay on the power plant construction may cause generation insufficiency. This paper investigates Public Participation in Power Development Plan for Thailand compared with that issued by New York Independent System Operator (NYISO). It is found that the present Thailand’s planning process lacks of clear planning time frame and clear process announcement. Public participation level is also limited, especially those concerned with information and decision making. Thus a clear planning process with participation form concerned stakeholders is proposed which may lead to a more acceptance to the power development plan.

Article Details

Section
บทความวิจัย