การศึกษาผลกระทบของการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ต่อระดับกำลังการผลิตสำรองที่ใช้ในการวางแผน พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า

Main Article Content

รฐนนท์ เดี่ยววิไล
รักษนัย นิธิฤทธิไกร
บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

Abstract

ปัจจุบันการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand side management, DSM) นั้นมีความสำคัญกับการวางแผนพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าอย่างเห็นได้ชัด การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมสามารถชะลอการเพิ่มของความต้องการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของประเทศ และช่วยลดระดับกำลังการผลิตติดตั้งที่ทำให้ระบบไฟฟ้าผ่านเกณฑ์ความเชื่อถือได้ อีกทั้งยังส่งผลทางอ้อมในการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลต่อระดับเกณฑ์กำลังการผลิตสำรองของระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan, PDP) เอกสารทางวิชาการฉบับนี้นำเสนอกระบวนการศึกษาผลกระทบของการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าต่อกำลังการผลิตสำรองของไทย และตัวอย่างการประยุกต์ใช้การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้ากับการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจักการด้านการใช้ไฟฟ้าสำหรับการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าต่อไป

 

Impacts of Demand Side Management on Reserve Margin for Generation System Planning

Radhanon Diewvilai1, Raksanai Nidhiritdhikrai2 and Bundhit Eua-arporn3

1Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

2,3Energy Research Institute, Chulalonglorn University

It is widely known that demand side management (DSM) relates to generation system planning, since appropriate DSM leads to reduction of energy consumption, increase of energy efficiency, and reduction of installed capacity requirement. Another impact of the DSM is also related to reduction of energy cost. Therefore, DSM could have impact on reserve margin in a power development plan. In this paper, demand side management impact on Thailand reserve margin is simulated and analyzed through a proposed methodology. In addition, DSM application for power development plan is illustrated. With the obtained results, the system planners can use as a guideline for the implementation of demand side management for power development plan (PDP).

Article Details

Section
บทความวิจัย