Published: 2016-02-25

การศึกษาเครื่องยนต์ที่มีอากาศอัดเป็นต้นกำลัง

ภูพิงค์ แต้ปีติกุล, วิทยา ยงเจริญ

54-63

การวิเคราะห์เงื่อนไขในการลงทุนสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

กุณฑีรา ประทักษ์นุกูล, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

87-95