การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

Main Article Content

พิธา ศรีบุศย์ดี
ภิญโญ มีชำนะ

Abstract

ในปัจจุบัน การผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะกำลังประสบปัญหาการเกิดตะกรันขึ้นในผนังของหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้า ทำให้การถ่ายเทความร้อนระหว่างห้องเผาไหม้ไปยัง Water Tube ของหม้อไอน้ำประสิทธิภาพลดลงทำให้เกิดการสูญเสียกำลังการผลิตไฟฟ้า ซึ่งสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดตะกรันคือ ถ่านหินที่มีปริมาณร้อยละของ CaO อยู่ในช่วง 23-35% จึงได้ทำการทดลองโดยนำตัวอย่างถ่านหินจำนวน 3 ตัวอย่าง ที่มีค่า % CaO แตกต่างกันคือ ตัวอย่าง Q2 (2.24% CaO), ตัวอย่าง Q4 (27.34% CaO) และ ตัวอย่าง K3 (31.81% CaO) และตัวอย่างที่ผสมกันระหว่าง ตัวอย่าง Q2 กับ ตัวอย่าง Q4 โดยนำตัวอย่างทั้งสามมาหาค่าอุณหภูมิเริ่มต้นการหลอม (Initial Deforming Temperature: IT) พบว่าตัวอย่าง Q4 มีค่า IT ต่ำกว่าอุณหภูมิในเตาของหม้อไอน้ำ หลังจากนั้นนำตัวอย่างทั้งหมดมาเผาที่อุณหภูมิ 800 C-1,200 C แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธี X-Ray Diffraction (XRD) เพื่อหาชนิดของแร่ในแต่ละอุณหภูมิของตัวอย่างพบว่า แร่ในตัวอย่าง Q4 และแร่ในตัวอย่างถ่านหินผสมระหว่าง Q2 20% กับ Q4 80% ที่น่าจะเป็นสาเหตุให้มีค่า IT ต่ำคือ แร่เกห์เลไนต์ 

Article Details

Section
บทความวิจัย