การเปรียบเทียบการใช้พลังงานและสมรรถนะจากการเปลี่ยน Recuperator ที่ใช้กับ Reheating Furnace

Main Article Content

มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล

Abstract

Comparison on energy use and performance of changing recuperatorfor reheating furnace

การเปรียบเทียบการใช้พลังงานและสมรรถนะจากการเปลี่ยน recuperator ที่ใช้กับ reheating furnace การศึกษาเริ่มจากการวัดข้อมูลต่างๆ เพื่อคำนวณสมดุลพลังงานและสมดุลพลังงานของ recuperator และทำสมดุลพลังงานของ reheating furnace ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเหล็กเส้นสำหรับงานก่อสร้าง ในการทำงาน 3 ช่วงคือ ช่วงอุ่นเตา ช่วงก่อนเข้าการผลิต และช่วงการผลิตต่อเนื่อง พบว่า recuperator เดิมมีอากาศรั่วภายใน recuperator สูงถึงร้อยละ 14.8 เมื่อเทียบกับอากาศที่เข้าเตาทั้งหมด ค่า effectiveness สูงขึ้นเล็กน้อย การถ่ายเทความร้อนลดลง ค่า overall heat transfer ลดลง การเปลี่ยน recuperator ทำให้อากาศเข้าเตามีอุณหภูมิสูงขึ้น 80.4 oC ในช่วงทำงานปกติ ส่งผลให้การเผาไหม้ภายในเตาดีขึ้นสามารถลดอากาศส่วนเกินลงได้ และลดปริมาณอากาศและปริมาณก๊าซที่ไหลผ่าน recuperator ทำให้มีการประหยัดพลังงานเฉลี่ยร้อยละ 19.8

Article Details

Section
บทความวิจัย