การวิเคราะห์เงื่อนไขในการลงทุนสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

Main Article Content

กุณฑีรา ประทักษ์นุกูล
สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างต้นทุนของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก เพื่อดูทิศทางในการแข่งขัน และ เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆดังนี้ คือ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแหล่งผลิตไฟฟ้า พิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อที่จะนำมาใช้ในการจัดกลุ่มกระบวนการผลิตไฟฟ้า คือ ระบบผลิตไฟฟ้า และ เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงจัดกลุ่มกระบวนการผลิตไฟฟ้า และคัดเลือกกลุ่มกระบวนการผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กเพื่อนำมาเป็นกรณีศึกษาของงานวิจัยนี้ ซึ่งผลที่ได้จากการคัดเลือก คือ ศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม หรือ ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน ประเภทสัญญา Firm จากการศึกษาพบว่าเห็นควรให้มีการดำเนินนโยบายส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กต่อไป เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กนี้เป็นการแบ่งเบาภาระทางด้านการลงทุนของรัฐบาลในระบบการผลิต รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานในประเทศ และพลังงานนอกรูปแบบในการผลิตไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนก่อตั้งโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กในอนาคตได้ อีกทั้งยังเป็นแนวคิดสำหรับการจัดทำเงื่อนไขในการลงทุนของกระบวนการผลิตไฟฟ้าอื่นๆต่อไปอีกด้วย

 

An Analysis of Investment Conditions for a Small Power Producer

 This research has the objective to analyze cost structure and investment conditions for Small Power Procedures (SPP) electricity generation. As a result, this paper could be guidance for decision making of interested SPP investors. The research methodology was the following: collecting and studying the secondary data that related to the topic, then considering the criteria for categorized the power generating system. The power generating process and type of fuel-mixed have been chosen. Therefore, several types of grouping SPP, which related to criteria, have been selected as the case studies. Co-generating power which steam is another byproduct of the process is the result of the study. And the research also found that the government should continuously promote the SPP investments policy further in the future. Since the private investment has alleviated the burden of the Government Investment and enhanced the usage of domestic energy efficiently. Furthermore, the research concept would also been applied with the investment of the other type of generation system.

Article Details

Section
บทความวิจัย