ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ที่บ้านตามแนวสมดุลภาษา เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง

  • แน็ตทรียา ชาวทะเล
  • ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
  • ชลาธิป สมาหิโต
  • ชลาธิป สมาหิโต

คำสำคัญ:

ชุดการเรียนรู้ที่บ้านตามแนวสมดุลภาษา, ทักษะทางภาษา, เด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงทักษะทางภาษาด้านการอ่านและการเขียน ของเด็กปฐมวัยจากการใช้ชุดการเรียนรู้ที่บ้านตามแนวสมดุลภาษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 – 6 ปี จำนวน 10 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) จ.สมุทรสาคร เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1.ชุดการเรียนรู้ที่บ้านตามแนวสมดุลภาษา  2.แบบสังเกตทักษะด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย  3.แบบบันทึกพฤติกรรมทักษะทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ วิเคราะห์เนื้อหาและบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมจากการใช้ชุดการเรียนรู้ที่บ้านตามแนวสมดุลภาษา มีทักษะทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนเพิ่มมากขึ้น โดยด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ มีความ สนใจในการเขียนและการวาดภาพเพื่อสื่อความหมาย สามารถเขียนชื่อ-นามสกุลของตนเองได้ และมีความสนใจ ในการเขียนร่วมกันและการเขียนอิสระเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย.

ชลาธิป สมาหิโต. (2556). การพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย.สาขาปฐมวัยศึกษา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ _______(2560). เอกสารคำสอนรายวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย. สาขาปฐมวัยศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิพาพร ธรรมสัตย์. (2558) . การศึกษาความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่าน

ร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา,วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต:สาขาหลักสูตรและการสอน,มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ราตรี นันทสุคนธ์. (2554). การวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ จุดทอง.

ศุภมาส จิรกอบสกุล. (2559) . ทักษะทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรม

การอ่านนิทานร่วมกัน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2559). เอกสารคำสอนรายวิชา การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย.

สาขาปฐมวัยศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อารี สัณหฉวี. (2550). สอนภาษาไทยแนวสมดุลภาษา. กรุงเทพมหานคร: สมาคมเพื่อการศึกษาเด็ก.

อุษณีย์ เอี่ยมสงคราม. (2559). การใช้ชุดส่งเสริมความรู้ด้านการอ่านแนวสมดุลภาษาแก่ผู้ปกครอง ที่มีต่อการอ่าน

ของเด็กปฐมวัย.กรุงเทพมหานคร : วิทยานิพนธ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Erin Lynch. (2018) . Components of Balanced Literacy and Strategies for the Classroom.[online]:

https://www.sadlier.com/school/ela-blog/overview-of-balanced-literacy

Frey,B.,Lee S.,Tollefson,N.,Pass,L.,and Massengill,L. (2005) . Balancrd Literacy in Anurban School

District. The Journal of Education Research.

Don Holdway. (1979). Foundations of Literacy.Gosford, N.S.W., Australia:Ashton Scholastic Ministry of Education Republic of Singapore. (2013) . Language and Literacy . A Curriculum for

Kindergartens in Singapore.

Samantha Hebzynski. (2017) . Balanced Literacy Strategies. St. Cloud State University. Degree

Master of Science in Curriculum and Instruction

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society the development of psychological processes. Cambridge

MA: Haward University Pres

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-15