ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้แต่ง

  • เพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์
  • อารี สาริปา
  • สุพัฒน์ บุตรดี

คำสำคัญ:

การจัดการเรียนรู้, กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ                                                                                                        

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบทักษะกระบวนการและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างก่อนเรียน (การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนปกติ) กับหลังเรียน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน โดยเลือกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  และมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน และวิธีสอนปกติอย่างละ จำนวน  5 แผน  พร้อมยังมีแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 39 ข้อ และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ข้อ และทำการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้โดยใช้สถิติแบบ t-test

ผลการวิจัยพบว่า

  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่มีความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เมื่อเทียบกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนปกติ
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีระดับความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่มีความเชื่อมั่นร้อยละ 95  หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เมื่อเทียบกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนปกติ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์

มหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัย  ราชภัฏนครศรีธรรมราช

อารี สาริปา

อาจารย์ ดร.  สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สุพัฒน์ บุตรดี

อาจารย์ ดร.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-04