ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการกำกับตนเองร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกันในการเรียนแบบผสมผสาน

ผู้แต่ง

  • ดิเรก ธีระภูธร

คำสำคัญ:

กลวิธีการกำกับตนเองในการเรียน, การเรียนรู้ร่วมกัน, การเรียนแบบผสมผสาน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการกำกับตนเองร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกันในการเรียนแบบผสมผสาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 374324 การบริหารและจัดการคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 34 คน การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. แบบประเมินตนเองสำหรับการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4. แบบวัดการกำกับตนเองในการเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5. แผนการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการกำกับตนเองร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือในการเรียนแบบผสมผสาน 6. แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test dependent) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการกำกับตนเองก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการกำกับตนเองร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกันในการเรียนแบบผสมผสาน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการกำกับตนเองร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกันในการเรียนแบบผสมผสาน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ดิเรก ธีระภูธร

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-04