ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบสถานการณ์จำลองที่มีต่อความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเขาขุนพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • จินดา หีบเพ็ชร

คำสำคัญ:

การเล่านิทาน, สถานการณ์จำลอง, ความรับผิดชอบ, เด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)  พัฒนาหนังสือนิทานที่ส่งเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย  และ (2)  เปรียบเทียบความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบสถานการณ์จำลอง

                          กลุ่มตัวอย่าง  คือ  เด็กปฐมวัยที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่  2 ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558  ของโรงเรียนวัดเขาขุนพนม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  20  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  8 สัปดาห์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  (1)  หนังสือนิทานที่ส่งเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย  (2)  แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบสถานการณ์จำลอง  และ (3)  แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที

                           ผลการวิจัยปรากฏว่า  (1)  หนังสือนิทานที่ส่งเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย  อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และ (2)  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบสถานการณ์จำลอง มีความรับผิดชอบสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

จินดา หีบเพ็ชร

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม  หมู่ที่  3  ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-04