เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน : กลวิธีการดัดแปลงนวนิยายเป็นบทละครเวทีสำหรับเยาวชน

ผู้แต่ง

  • ฉัตรชัย เบ็ญโกบ
  • มนตรี มีเนียม

คำสำคัญ:

การดัดแปลงนวนิยาย, บทละครสำหรับเยาวชน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ        

             บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน : การดัดแปลงนวนิยายเป็นบทละครเวทีสมัยใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีในการดัดแปลง  นวนิยายเรื่องเจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ของ มาลา คำจันทร์ เป็นบทละครเวทีสำหรับเยาวชนชื่อเดียวกัน ของ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                       ผลการวิจัยพบว่า ผู้ดัดแปลงได้ใช้กลวิธีในการดัดแปลงนวนิยายเป็นบทละครเวทีสำหรับเยาวชน ดังนี้ 1) เรียงลำดับเนื้อหาในการนำเสนอตามลำดับเวลาเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย  2) ดำเนินเรื่องด้วยการสร้างความขัดแย้งเป็นระยะๆ เพื่อเร้าความสนใจทั้งความขัดแย้งระหว่างตัวละครด้วยกันและความขัดแย้งภายในใจของตัวละคร 3) ใช้การร่ายรำและการขับร้องสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม 4) แทรกบทตลกขบขันเพื่อดึงดูดความสนใจและ 5) แทรกเหตุการณ์ปัจจุบันเข้าไปในละครเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครเป็นเรื่องใกล้ตัว กลวิธีการดัดแปลงนวนิยายเป็นบทละครเวทีสำหรับเยาวชนทั้ง 5 ประการของผู้ดัดแปลงดังกล่าว เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

มนตรี มีเนียม

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-07