การวิเคราะห์ตัวชี้วัดภาวะผู้นำ ของผู้บริหารงานสาธารณสุขภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต้

ผู้แต่ง

  • มุทริกา จินากุล
  • รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
  • จรัส อติวิทยาภรณ์

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน, รูปแบบภาวะผู้นำ, ผู้บริหารงานสาธารณสุข, พหุวัฒนธรรม, สามจังหวัดชายแดนใต้

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis) รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารงานสาธารณสุข  ภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต้ จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 219 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นผู้บริหารงานสาธารณสุขทุกระดับ  ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารงานสาธารณสุข  ภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งองค์ประกอบย่อยและองค์ประกอบหลักมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า ค่าไค-แสควร์ (2) เท่ากับ 313.29  ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 112 มีค่าไค-แสควร์สัมพัทธ์เท่ากับ (2/df) เท่ากับ 2.80  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.86ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.79 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.05 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.091 โดยมีองค์ประกอบหลักที่สำคัญเรียงตามลำดับ  ดังนี้  ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (Ethic and Good Governance)  (L=1.07) ด้านบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) (L=0.99)  ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) (L=0.94)  ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)    (L=0.92)  ด้านวิสัยทัศน์และออกแบบองค์กร (Vision and Direction)(L=0.89) และด้านอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence)  (L=0.84)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-05