การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ผู้แต่ง

  • กฤษฎา หนู่ประเสริฐ

คำสำคัญ:

แนวการจัดการศึกษา, การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ, การสร้างสื่อประกอบการสอน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในรายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน ของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 2558 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยชุมชนพังงา มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90  2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน ก่อนเรียน – หลังเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนพังงา  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนพังงา ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนการสอน ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนกำหนดให้ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 2558 จำนวน 39 ราย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (อำเภอคุระบุรี) จำนวน 12 ราย ซึ่งได้มาจากการใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive - Sampling) โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง เครื่องมือ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 บท แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน จำนวน 60 ข้อ แบบฝึกท้ายหน่วยการสอนจำนวน 5 บท และแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ก่อนเรียน – หลังเรียนโดยการทดสอบ (t-test) ผลการศึกษา พบว่า

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.83/91.25 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 90/90

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใช้เอกสารประกอบการสอนหลังเรียน สูงกว่า - ก่อนเรียน อย่างมีนัยทางสถิติเท่ากับ .01

3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนในรายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน ที่ค่าเฉลี่ย 4.28 คะแนน ระดับคุณภาพในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์ไว้ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 คะแนน โดยข้อที่นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด คือ เรื่องความเหมาะสมของรูปเล่ม รองลงมาคือเนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และการนำเสนออย่างต่อเนื่องมีลำดับขั้น ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-05