การพัฒนาบทเรียนผ่านโมบายล์เว็บ เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา สำหรับนิสิตปริญญาตรี

ผู้แต่ง

  • ณัฐวุฒิ ศิริวัฒน์
  • นุชนาฎ ใจดำรงค์
  • นวลพรรณ วรรณสุธี

คำสำคัญ:

บทเรียนผ่านโมบายล์เว็บ, การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนผ่านโมบายล์เว็บ เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา สำหรับนิสิตปริญญาตรี ให้มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านโมบายล์เว็บ เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา สำหรับนิสิตปริญญาตรี 3) ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนผ่านโมบายล์เว็บ เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา สำหรับนิสิตปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในงานวิจัย 1) บทเรียนผ่านโมบายล์เว็บ เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา สำหรับนิสิตปริญญาตรี 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีต่อบทเรียนผ่านโมบายล์เว็บมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนผ่านโมบายล์เว็บ เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา สำหรับนิสิตปริญญาตรี มีประสิทธิภาพร้อยละ 90.35 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนผ่านโมบายล์เว็บ เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา สำหรับนิสิตปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-05