การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการพูดเรื่องราวท้องถิ่น จังหวัดสงขลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้แต่ง

  • อาภรณ์ มณีรัตน์ ดัชนีวารสารไทย
  • อมลวรรณ วีระธรรมโม ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
  • ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

คำสำคัญ:

การจัดการเรียนรู้, แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ,ทักษะการพูดเรื่องราวท้องถิ่น

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เปรียบเทียบทักษะการพูดก่อนและหลังใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการพูดเรื่องราวท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)  จำนวน 1 ห้องเรียน 43 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย  1)   แผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยแนวคิดวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หน่วย Welcome to Songlkhla จำนวน 6 แผน 20 ชั่วโมง  2) แบบประเมินความสามารถทักษะการพูดในการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างเรียน    3)  แบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ( ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และ ค่า t-test    ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01     2)  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55

 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้, แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ,ทักษะการพูดเรื่องราวท้องถิ่น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-05