กลไกการสร้างความคิดรวบยอดในการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

ผู้แต่ง

  • ณิศรา สุทธิสังข์

คำสำคัญ:

การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์, ความคิดรวบยอดเชิงกระบวนการ, การดำเนินการกลั่นแนวคิด

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

กลไกการสร้างความคิดรวบยอดในการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์พิจารณาได้จากกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาในการหาคำตอบที่มีลำดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันของการดำเนินการกลั่นแนวคิดในกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด จากการพัฒนาวิธีการในการแก้ปัญหาไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาและนำไปสู่ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ กลไกการสร้างความคิดรวบยอดในการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการใช้วิธีการเดียวในการหาคำตอบ ขั้นการใช้วิธีการที่หลากหลายในการหาคำตอบ ขั้นการใช้วิธีการทั่วไปในการคำตอบ ขั้นการพิจารณาถึงวิธีการทั่วไปนี้เป็นแนวคิดที่สำคัญในการหาคำตอบ และขั้นการนำแนวคิดที่เกิดขึ้นไปใช้แก้ปัญหาใหม่ 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-02-22

ฉบับ

บท

บทความทางวิชาการ