การใช้ศิลปะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Main Article Content

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ

Abstract

This survey research aims to study and to compare the administrative art of the school administrators perceived as the master degree students of the educational administration program, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University. The samples were 261 those are the Master degree students studies in the second semester the academic year 2016. Rating scale questionnaire which consisted of 2 parts are the tool of data collection. Percentage, Mean, S.D. (standardization) , t-Test and One way analysis of variance were employed for data analysis.


          The findings are as follows; the students perceived the administrative art of school administrators in the whole aspects at the high level (=3.98), decision aspect (=4.06), communication aspect (=4.01), motivation aspect (=3.96), delegation aspect (=3.95) and coordination aspect (=3.94). Female master degree student had the higher level the perceived as in the aspect of coordination and motivation aspects than the male master degree students. Those who are over 40 years of age have the higher level on the communication and motivation aspects than those who are under 30 years of age. The master degree student teaching in the kindergarten have the higher lever on the coordination and motivation on those who teach in the secondary school. The students who have working experiences between 5-10 years have the higher lever on the as coordination and motivation than those who have over 10 years the working experiences.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กันตนา จิตรบรรจง. (2557). พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
กาญจณี พลหมั่น. (2556). ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
จุฑามาศ ศิลป์ไพบูลย์พานิช. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับ ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี.
เทคนิคการประสานงาน. (2553). เอกสารความรู้ สดร. ลำดับที่ 18 ปีงบประมาณ 2553. สถาบันดำรงราชานุ ภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์. (2557). โน๊ตย่อบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ตีรณสาร.
นันทิกานต์ หมวดเดช. (2556). ปัจจัยความสำเร็จการประสานสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงาน. สถาบัน พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.
พงษ์ชัย ไทยวรรณศรี. (2557). แนวทางการประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2. งานวิจัยสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.
พิเชษฐ์ ศรีไชยวาน. (2554). แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรม ผลิต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. (2556). ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา (EDA 6123). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, คณะศึกษาศาสตร์.
รัตนาภรณ์ วงศ์ศรีอ่อน. (2557). พฤติกรรมการบริหารที่ทำให้เกิดประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามความ รับรู้ ของกลุ่มครูโรงเรียนกรุงเทพกลาง สังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
วันเพ็ญ เลี้ยงถนอม. (2553). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนระดับ อาชีวศึกษา เขต บางกอกใหญ่. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัย ราชภัฎธนบุรี.
วิเชศ คำบุญรัตน์. การบริหารความหลากหลายช่วงอายุในองค์การแห่งยุคการตลาด 3.0. สถาบันการจัดการ ปัญญาวิวัฒน์ 35 (2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์, บุญมี พันธ์ไทย และสมจิตร เรืองศรี.(2557).ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
เสกสรร อรกุล. (2557). ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงาน บริษัท เมทเมิลคอม จำกัด. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.
อดิศร ศรีเมืองบุญ. (2561). คุณลักษณะของครูปฐมวัยที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของผู้บริหารและผู้ปกครอง ในเขตอำเภออุรัตน์ จังหวัดขอนแก่น. หนองบัวลำภู: วิทยาลัยพิชญบัณฑิต.