การประกันคุณภาพการศึกษาอีเลิร์นนิง ความท้าทายของการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน

ผู้แต่ง

  • ดร.อำพล นววงศ์เสถียร

คำสำคัญ:

การประกันคุณภาพอีเลิร์นนิง การเรียนทางไกล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาอีเลิร์นนิงเป็นรูปแบบการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการศึกษาและ/หรือการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านดิจิตัลที่ช่วยในการลดข้อจำกัดด้านความแตกต่างของบุคคล เวลา และสถานที่ ซึ่งกล่าวได้ว่าอีเลิร์นนิงเป็นการเรียนรูปแบบทางไกลหรือไร้พรมแดน บทความนี้มุ่งเน้นในการทบทวนแนวคิดการประกันคุณภาพโดยการจัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตร เทคนิคการสนับสนุนทั้งนี้เพื่อพิจารณาว่าสถาบันการศึกษาและผู้จัดการจะประสมประสานองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกันและแน่ใจได้ว่าเกิดสัมฤทะฺผลต่อผู้เรียน

Downloads

ฉบับ

บท

Original Articles