การจัดการเรียนการรู้แบบบูรณาการ

ผู้แต่ง

  • ดร. เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร

คำสำคัญ:

การจัดการเรียนการรู้แบบบูรณาการ คริตศาสตร์ สภาพแวดล้อม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอความหมายของการบูรณาการ  ความสำคัญของการบูรณาการ   รูปแบบของการบูรณาการ  ลักษณะสำคัญของการบูรณาการ  บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ขั้นตอนการสร้างและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  และตัวอย่างการสร้างและจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล กับ สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ABSTRACT

This paper presented mean of integration, important of integration, model of integration, role of teacher and student on instructional integration, step of construct and instructional integration  and   example of construct  and  instructional  activities  that  integrate  mathematics  content  on  data  analysis  and  environment   for  grade  6  students.

Downloads

ฉบับ

บท

Original Articles