ศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดจากการอ่านและการเขียนโดยใช้แผนภาพความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องพ่อของแผ่นดิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถมศึกษาไป

ผู้แต่ง

  • นางสุมาลี ระคำภา

คำสำคัญ:

แผนภาพความคิด ทักษะกระบวนการคิด, Mind mapping, Thinking Skills

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดจากการอ่านและการเขียนโดยใช้แผนภาพความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องพ่อของแผ่นดิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน โดยใช้แผนภาพความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องพ่อของแผ่นดิน ให้นักเรียนผ่านเกณฑ์ความรอบรู้เฉลี่ยร้อยละ 80 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 50 คน โดยรูปแบบวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมี 3 วงจร นำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมผลการปฏิบัติการในแต่ละวงจร มาวิเคราะห์และใช้ปรับแผนปฏิบัติในวงจรต่อไป

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการ ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 9 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน ผลงานนักเรียน  แบบทดสอบท้ายวงจร เครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

ผลการวิจัยพบว่า

1.  ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  พบว่า ผลของคะแนนทดสอบทักษะกระบวนการคิดที่ได้จากแบบวัดความคิดก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 49.84 และ 83.84  ตามลำดับ  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 11.49 และ 5.63 ตามลำดับ

2. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน  พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  84.74  และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ความรอบรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เฉลี่ยร้อยละ 90 สูงกว่าเกณฑ์ความรอบรู้ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80

Abstract

The purposes of this research were 1) to Study of development to Thinking Skills process (reading and writing) used the mind mapping in Thai study. Unit 6 story of father of the land for Prathom suksa 6 students Demonstration School (Mo din dang) Khon Kaen University. 2) The develop to learning Achievement in Thai study used the mind mapping, Unit 6 story of father of the land, As to meet minimum scores requirement of 80% and a minimum qualified students of 80% or more.

Target groups used in the research were Prathom Suksa 6/3 students of Demonstration School (Mo din dang). The second semester academic years 2008. The numbers of students are fifty students. This research used action research which has three circuits. By bringing the information that receive from each circuit to analyze and adapt in the next circuits.

Three Kinds of instrument to this research were the experimental practice which was in eight lesson plans. The performance feedback which was in the observation of teachers’ teaching behavior, observation, and the students’ interviewing. The last one was the effectiveness instrument which has the learning achievement to test regarding Thai study, problem solving.

The result of this research:

1) The result of development to Thinking Skills process (reading and writing) used the mind mapping found that the performance scores in average of Per-test and Post-test there was 49.84 percent and 83.84 percent, Standard deviation (SD) 11.49, 5.63 percent that was to say.

2) The learning achievement found that the achievement average to learning was 84.74 percent and students were passed 80/80 the Performance scores in average was 90 percent which was higher than determined   master learning criterion at 80 percent.

Downloads

ฉบับ

บท

Original Articles