การสอนแนะให้รู้คิด (Cognitively Guided Instruction: CGI): รูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้แต่ง

  • ดร. เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร

คำสำคัญ:

การสอนแนะให้รู้คิด, คณิตศาสตร์, Cognitively Guided Instruction, CGI, Mathematics

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการสอนแนะให้รู้คิด(Cognitively Guided  Instruction: CGI)  ซึ่งเป็น แนวการสอนรูปแบบหนึ่ง  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักการของการสอนแนะให้รู้คิด  หลักการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด  ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน CGI   บทบาทของครูในชั้นเรียน CGI งานวิจัยที่สนับสนุนการสอนแนะให้รู้คิด  และตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ CGI

ABSTRACT

This  paper presented Cognitively Guided  Instruction (CGI),  the  details  of  which  included  principles  of  Cognitively Guided  Instruction, instructional  principles  based  on  Cognitively  Guided,  steps of CGI classroom,   role of a CGI teacher,   research  support  CGI  and  examples  of  instructional  activities  on  mathematics  content  on  data  analysis  based  on CGI.

Downloads

ฉบับ

บท

Original Articles