การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านซอฟต์สกิล

ผู้แต่ง

  • สุขมิตร กอมณี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ศักยภาพกำลังคน, ซอฟต์สกิล, เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาซอฟต์สกิลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2)จัดเรียงลำดับความสำคัญความต้องการจำเป็น 3) พัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านซอฟต์สกิล 4) ประเมินและรับรองหลักสูตร และ5) ใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านซอฟต์สกิล โดยมีขั้นตอนการวิจัย3 ระยะคือ ระยะที่1 การศึกษาความต้องการจำเป็น กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มกำลังแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 400 คน กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการจำเป็น และ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ระยะที่2 การพัฒนาหลักสูตร แหล่งข้อมูลคือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ แบบประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมร่างหลักสูตร แบบบันทึกผลการสัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ระยะที่3 การใช้หลักสูตร กลุ่มตัวอย่าง คือ กำลังแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านซอฟต์สกิล ทักษะการสื่อสาร แบบประเมินทักษะการสื่อสาร และแบบประเมินความพึงพอใจ

        ผลการวิจัยพบว่า

           1)ค่าเฉลี่ยความต้องการจำเป็นสภาพที่เป็นจริงปัจจุบันต่ำกว่าสภาพที่คาดหวังต้องการพัฒนาทุกรายการ และมีดัชนีความสำคัญของลำดับความต้องการจำเป็น (PNIModified)อยู่ระหว่างร้อยละ10.5 ถึงร้อยละ 43.3

           2) ทักษะการสื่อสาร (PNIModified=0.433) มีความต้องการจำเป็นลำดับที่1 รองลงมา คือ ทักษะการถามและฟัง (PNIModified=0.362) ทักษะการเล่าเรื่อง (PNIModified=0.375) ส่วน ความตระหนักทางวัฒนธรรม (PNIModified=0.105) ซอฟต์สกิล มีความต้องการจำเป็นน้อยที่สุด

           3) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านซอฟต์สกิล (Soft Skills) มีองค์ประกอบคือ (1) ชื่อหลักสูตร (2) ปัญหาและความต้องการ (3) หลักการ (4) เป้าหมาย (5) วัตถุประสงค์ (6) เนื้อหาสาระ (7) กระบวนการ (8) กิจกรรม (9) สื่อและแหล่งเรียนรู้ (10) การวัดและประเมินผล

           4)การประเมินและรับรองหลักสูตรหลังจากทดลองใช้แล้ว โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (=4.55) (S.D.=.37)

           5) หลังการใช้หลักสูตร (1) คะแนนทักษะการสื่อสารหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) คะแนนทักษะการสื่อสารจากการประเมินตนเองก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง(=1.88) และหลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี (=2.67) (3) คะแนนทักษะการสื่อสารจากเพื่อนประเมินก่อนฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.10), (S.D.=.82) และหลังฝึกอบรมอยู่ในระดับดี (=2.45), (S.D.=.78) (4) คะแนนทักษะการสื่อสารจากการประเมินของวิทยากร/กระบวนกร หลังจากการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับดี (=2.39) เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (5) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.12), (S.D.=.88)

References

กรมการจัดหางาน.(2561). ความตองการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก.กรุงเทพฯ:กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม.(2563). พระราชบัญญัติโรงงาน(ฉบับที่3)พ.ศ.2562.สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2563, จาก https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=laws.

จำเนียร จวงตระกูล.(2563). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์:ทฤษฎีและการปฏิบัติ.กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง. (2562) .การอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft Skills Assessment ครั้งที่ 2.สืบค้น15 ตุลาคม 2562,จาก http: www.li.kmutt.ac.th

มารุต พัฒผล. (2562). แนวคิดหลักการพัฒนาหลักสูตร.กรุงเทพฯ:ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้.

วิชัย วงษ์ใหญ่. (2554). การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อาร์แอนด์ปรินท์.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. (2661). แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2565).สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563,จาก http://www.eeco.or.th

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.(2557). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554.สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2563, จาก http://www.royin.go.th/dictionary.

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ.(2562). แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมแห่งเป้าหมายในอนาคต(New S-Curve)และทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2563-2567.กรุงเทพฯ:พริ้นท์เอเบิ้ล.

สุวิมล ว่องวาณิช.(2558). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

DeSimone, R. L. & Harris, D. M. (1998). Human Resource Development. 2nd ed. Fort Worth: The Dryden Press, Harcourt Brace College.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Seabury Press.

Gilley, J. W., Egg land, S. A., & Gilley, A. M. (2002). Principles of human resource development. 2 nd ed. Cambridge: Perseus.

Jobs DB. (2016). 6วิธีเพิ่มทักษะการสื่อสารในการทำงาน.สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2464, จาก www.jobdb.com.

Kate Whiting. (2020). These are the top 10 job skills of tomorrow – and how long it takes to learn them. Retrieved 15 March 2021, from https://www.weforum.org/

Mezirow, J. (2000). Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress. San Francisco: Jossey Bass

Thomas H. Davenport and Julia Kirby. (2015). Strategy for remaining gainfully employed in an era of very smart machines. Retrieved 15 October 2021, from https://hbr.org/2015/06/beyond-automation.

Tyler, Ralph W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: The university of Chicago press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2022