พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว: พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ

ผู้แต่ง

  • สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ

บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และได้เผยแพร่หมดไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของบุคคลหลากหลายวิชาชีพ หน่วยงาน และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง จึงได้มีการตีพิมพ์ใหม่อีกครั้งเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏ นับเป็นครั้งที่ 3 ในรูปแบบของหนังสือในโครงการสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับหนังสือใหม่ที่ทรงคุณค่า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงไว้ซึ่งพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และเหนือสิ่งอื่นใด คือพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์อย่างเต็มที่ตลอดรัชสมัยแห่งการครองราชย์สมบัติอันยาวนานด้วยความตั้งมั่นในพระราชหฤทัยอย่างแน่วแน่และแท้จริง

References

ปิยนาถ บุนนาค และคณะ. 2554. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว: พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 192 หน้า

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

27-12-2019

ฉบับ

บท

ปริทัศน์หนังสือ (Review Articles)