การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ ของพนักงานในองค์การธุรกิจขนาดย่อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ผู้แต่ง

  • อวิรุทธิ์ ฤทธิรงค์ วทัญญู สุวรรณเศรษฐ ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

วัฒนธรรมองค์การ, องค์การธุรกิจขนาดย่อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสำหรับองค์การขนาดเล็กและขนาดกลางในอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดชลบุรี 2. เพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดของงานสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์การที่พัฒนาขึ้นใหม่ 3. เพื่อเสนอตามค่านิยมหลักใหม่แผนที่การฝึกอบรมพัฒนา KSAs(Knowledge, Skill, Attribute) ที่แสดงวัฒนธรรมองค์การ            คำถามการวิจัยคือ 1. สิ่งใดที่ควรรวมอยู่ในวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2. กิจกรรมการแสดงเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การคืออะไร 3. กิจกรรมและหัวข้อการฝึกอบรมใดที่ควรดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานในการติดตามวัฒนธรรมองค์การ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของพนักงานในองค์กรขนาดกลางและเล็กในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรอบแนวคิดของการวิจัยคือขั้นตอนที่ 1: การวิจัยเริ่มต้นด้วยการค้นหาวัฒนธรรมองค์การจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจ ขั้นตอนที่ 2: ใช้ค่านิยมหลักที่ได้รับเพื่อสร้างกระบวนการทำงานตามค่านิยมของวัฒนธรรมองค์การเพื่อให้การทำงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพการทำงานตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3: จัดทำแผนการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ ความต้องการสำหรับงานใหม่ในการออกแบบแผนที่การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานผลการวิจัยมีดังนี้รายงานการศึกษาครั้งนี้จัดทำขึ้นจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงทีมผู้บริหารพนักงาน คู่ค้าและลูกค้าในธุรกิจสิ่งทอขนาดกลางและขนาดย่อมที่เลือกสรรซึ่งได้พัฒนาตัวย่อของค่านิยมหลัก วัฒนธรรมของ บริษัท นี้ในชื่อ 'F-A-S-T' คำศัพท์ด้านล่างนี้เป็นคำอธิบายของตัวอักษรแต่ละตัว:            F คือ Fast Design = การออกแบบที่รวดเร็ว            A คือ Accountability = ความรับผิดชอบ            S คือ Superior performance = ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า            T คือ Trustworthiness = ความน่าเชื่อถือผู้วิจัยใช้ผลลัพธ์จากคำถามการวิจัย 1 เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแนวคิดจากผู้บริหารหัวหน้างานและพนักงานเพื่อระดมการพัฒนาใหม่และส่งเสริมค่านิยมหลัก ตามลักษณะงานใหม่ที่เพิ่มเข้าไปในความรับผิดชอบของพนักงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาค่านิยมหลักของวัฒนธรรมองค์กรใหม่ เมื่อได้รับรายละเอียดงานในแต่ละตำแหน่งงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารผู้วิจัยนำผลการหารือกับทีมผู้บริหารในการวางแผนการพัฒนาค่านิยมองค์กรให้เป็นรูปธรรมในองค์กรเพื่อนำไปปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละตำแหน่งงาน

References

Barney, J. B. (1986). Organizational culture: Can it be a source of sustained competitive advantage? Academy of Management Review, 11(3), 656 -665.
Charles, M. Z. (2018). Effects of organizational culture on employee productivity in state department of livestock nakuru county-kenya. International journal of trend in scientific research and development, 3(1), 241-246.
Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. London: Sage.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
Crotty, M. (1998). The foundations of social research: Meaning and perspective in the research process. London: Sage.
Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2015). Organization development and change (10th ed.). Connecticut: Cengage Learning.
Fontana, A., & Frey, J. H. (2000). The interview: From structured questions to negotiated text. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of
qualitative research (2nd ed., pp. 645-672). CA: Sage.
Greenberg, J., & Baron, R. A. (2003). Behavior in organizations: Understanding and managing the human side of work (8th ed.). Englewood
Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Guba, E. G. (1990). The alternative paradigm dialogue. In E. Guba (Ed.), The paradigm dialogue (pp. 17-27). London: Sage.
Hazana, A., Shamsuddinb, A., Wahabc, E., & Hamidd, A. A. (2014). The relationship between organizational culture and product
innovativeness. In International Conference on Innovation, Management and Technology Research (pp. 140-147). Malaysia: University
Malaysia Kelantan.
Hiranyasomboon, K. (2006). Small business management. Bangkok: Text and Journal.
Institute of Textile Industry (2016). Thai textile statistics 2010-2011. Bangkok: Institute of Textile Industry.
Inwang, K. (2013). Human resource development for organizational development.Retrieved from
http://www.thaihealth.or.th/blog/myblog/topic/144
Joungtakul, J. (2010). Creating corporate values. Bangkok: International Business Law Center.
Kast, F. E., & Rosenzweig, J. E. (1985). Organization and management (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
Mayuk, D. (2014) Organizational culture and firm performance: A reflection of theory, research and practice. Uttar Pradesh: Birla Institute of
Management Technology.
Muzio, T. D. (2018). The tragedy of human development. Lanham, ML: Rowman & Littlefield International.
Nonthapattamadul, R. (2003). 8th Mekong regional workshop. Retrieved from
https://www.jica.go.jp/project/english/thailand/016/materials/.../mekong-annex.pdf
Office of Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand. (2016). Annual report 2016. Retrieved from
Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods integrating theory and practice (4th ed). Saint Paul, MN: Sage.
Phutachote, O. (2016). Organization behavior (3rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.
Prahsarn, C. (2017). Thailand textile garment and statistics. Retrieved from http://thaitextile.org/index.php
Rojanasaeng, C. (2011). Instructional material: Human resource development, unit 1-7 (3rd ed.). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open
University.
Saenthong, N. (2010). Cultural organizational. Bangkok: Think Beyond Book.
Saenthong, N. (2017). Competency is easier to do, better results. Bangkok: Think Beyond Book.
Schein, E. H. (2017). Organizational culture and leadership (5th ed.). New Jersey: John Wiley & Sons.
Suwannaset, W. (2017). Handbook: Advanced qualitative research in human resource development. Chonburi: Faculty of Education, Burapha
University.
The Office of Ministry of Commerce. (2018). Thai textile and apparel industry.
Wagner, J. A., & Hollenbeck, J. R. (2015). Organizational behavior securing competitive advantage (2nd ed.). Abingdon: Oxen.
Werner, J. W., & DeSimone, R. L. (2009). Human resource development (5thed.). Mason, OH: South-Western Cengage Learning.
Williams, C. (2011). Effective management: A multimedia approach (5th ed.). Mason, OH: Thomson South-Western.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-12-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)