การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้แต่ง

  • จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี ศิริวดี บุญมโหตม์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา, การปฏิบัติงานของบัณฑิต, การแพทย์แผนไทย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในด้านหลักสูตร อาจารย์ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระหว่างปีการศึกษา 2554 – 2558 จำนวน 198 คน ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง จำนวน 181 คน ผู้ร่วมงานของบัณฑิต จำนวน 189 คน และผู้ใช้บริการการแพทย์แผนไทย จำนวน 349 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคำบรรยาย

            ผลการวิจัยปรากฏว่า บัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์มีความเห็นว่าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตในภาพรวมมีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก ด้านความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต พบว่า การปฏิบัติงานของบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยเฉพาะบัณฑิตมีความเป็นผู้รักษาระเบียบวินัยและธรรมเนียมของหน่วยงาน ด้านความคิดเห็นของผู้ร่วมงานของบัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต พบว่า      การปฏิบัติงานของบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยบัณฑิตมีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการรายงานทั้งด้วยวาจาและการเขียนบันทึก และด้านผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย มีความคิดเห็นของต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเห็นว่าบัณฑิตแพทย์แผนไทยให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส

References

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (2559). วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์, สืบค้น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 จาก
http://www.dtam.moph.go.th/index.php?option=com_content&view= article&id=2 7&Itemid=109.
เกสรา จิตต์ณรงค์ และคณะ. (2558). การติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 15(2), 88-96.
จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ และคณะ. (2555). การประเมินสมรรถนะของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2553. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 7(4), 167-174.
ชนม์นิภา นามแสง และอัจฉราวรรณ โตภาคงาม. (2559). การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิจัย มข. (บศ.), 16(1), 77-89.
ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (2558). การประเมินผลการจัดการศึกษาและติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2550 - 2554 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 17(2), 171-182.
ปริยานุช คณีกุล และสุนีย์ โยคะกุล. (2555). การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก รุ่นปีการศึกษา 2550 และ 2551, วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 22(1), 35-47.
พิกุล ประดับศรี และภัทราวรรณ์ สุนทราศรี. (2559). การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2545– 2548. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 14(1), 112-128.
ภัทรพร ยุบลพันธ์ และคณะ. (2559). การตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, 6(2), 86-98.
มหาวิทยาลัยบูรพา. (2551, 15 สิงหาคม). เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, เล่ม 125 ตอนพิเศษ 138 ง ราชกิจจานุเบกษา 15 สิงหาคม 2551.
รักษ์เกียรติ จิรันธร และคณะ (2549). การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย: กรณีศึกษางานแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา โรงพยาบาลสงขลา จังหวัด สงขลา. สงขลานครินทร์เวชสาร, 24(6), 517–526.
รุ่งทิวา หวังเรืองสถิต ยุคนธร ทองรัตน์ และอัศนี วันชัย. (2560). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมงานต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด. วารสารพยาบาลทหารบก,18(3), 123-133.
Likert, R. (1961). New Patterns of Mangement. New York: McGraw-Hill Book Company.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-12-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)