การศึกษาอัตลักษณ์ความเป็นครูภาษาอังกฤษเชิงวาทกรรมพรมแดน: ย้อนพินิจการต่อรองอัตลักษณ์ส่วนตัวและอัตลักษณ์วิชาชีพ

ผู้แต่ง

  • Sakorn Kung คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

อัตลักษณ์ของครู, การพัฒนาอัตลักษณ์, ตนเองส่วนบุคคล, ตนเองวิชาชีพ, ความตึงเครียด, การเจรจาต่อรอง, ศาสนา, วาทกรรมชายแดน

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทยที่ไม่ใช่คริสเตียนในโรงเรียนคาทอลิกเกี่ยวกับพัฒนาการอัตลักษณ์ความเป็นครูโดยดูจากความขัดแย้งส่วนตัวและวิชาชีพที่สร้างความตึงเครียด มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการต่อรององค์ประกอบที่ขัดแย้งเหล่านี้เพื่อตรวจสอบวาทกรรมพรมแดน การสัมภาษณ์เรื่องราวในชีวิต การติดตามอย่างใกล้ชิดเสมือนเงา และขั้นตอนการหาสมการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการศึกษานี้ ข้อมูลที่รวบรวมได้วิเคราะห์โดยการเขียนโปรแกรมและวิธีการใจความในรูปแบบหมวดหมู่ของตัวตนของครูที่โดดเด่นซึ่งขึ้นอยู่กับบริบท ผลการวิจัยพบว่าเส้นทางของการพัฒนาตัวตนของครูสอนภาษาอังกฤษของผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่คริสเตียนสองคนที่ทำงานในโรงเรียนคาทอลิก พวกเขาแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดหลายอย่างในที่ทำงานอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งส่วนตัวและอาชีพของพวกเขา ด้วยการเจรจาต่อรองของสิ่งเหล่านี้ที่พวกเขาแสดงออกผ่านวาทกรรมของพรมแดนพวกเขาอนุญาตให้องค์ประกอบทางอาชีพของพวกเขาโดดเด่นในบางบริบท ตัวตนของครูได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกภูมิหลังส่วนตัวและปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างอัตลักษณ์ของครูด้านการเจรจาต่อรองตัวตนและวิชาชีพการทำความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมในโปรแกรมการฝึกอบรมของครูรวมทั้งจัดตั้งกลุ่มสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือครูผู้สอนภาษาอังกฤษมือใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมวิชาชีพครูโรงเรียน

References

Alsup, J. (2006). Teacher identity discourses: Negotiating personal and professional spaces. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Atkinson, R. (2007). The life story interview as a bridge in narrative inquiry. In D.J. Clandinin (Ed.). Handbook of narrative inquiry: Mapping a
methodology, (pp. 224-245). Thousand Oaks, CA: Sage.
Beauchamp, C., & Thomas, L. (2009). Understanding teacher identity: An overview of issues in the literature and implications for teacher
education. Cambridge Journal of Education, 16(2), 175–189.
Connelly, M., & Clandinin, J. (1999). Shaping a professional identity: Stories of educational practice. London, ON: The Althouse Press.
Gee, J. P. (1999). An introduction to discourse analysis: Theory and method. London: Routledge.
Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R., & Zilber, T. (1998). Narrative research: Reading, analysis and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage
Publications.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park: Sage.
Merriam, S.B. (2009). Qualitative research: a guide to design and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Prabjandee, D. (2014). Journey to becoming a Thai English teacher: A new perspective on investigating teacher shortage. Alberta Journal of
Educational Research, 60(3), 522-537.
Tantranont, N. (2009). Continuing professional development for teachers in Thailand.Doctoral dissertation, Institute of Education, University of
Warwick.
Trent, J. (2010). From rigid dichotomy to measured contingency. Hong Kong preservice teachers’ discursive construction of identity. Teaching
and Teacher Education, 26, 906-913.
Tsui, A.B.M. (2007). Complexities of identity formation: A narrative inquiry of an EFL teacher. TESOL Quarterly, 41(4), 657–680.
Varghese, M, M., & Johnston, B. (2007). Evangelical Christians and English language teaching. TESOL Quarterly, 41(1), 5-31.
Wangsatorntanakhun, J. (2014). Stories told in school: Conceptions of identity among adolescent ESL students and their teachers at an
international school in Thailand. Doctoral dissertation, Teachers College, Columbia University.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-12-2019

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)