ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพของบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการปรึกษา: การวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ

ผู้แต่ง

  • ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การวิจัยเชิงคุณภาพ, ประสบการณ์, บัณฑิตสาขาจิตวิทยาการปรึกษา, การวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันนี้การวิจัยทางจิตวิทยามีการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น   สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาในประเทศไทยบางแห่งได้เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพและมีนักศึกษาที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในงานวิทยานิพนธ์เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ทำการศึกษาประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพของบัณฑิตไทยสาขาจิตวิทยาการปรึกษา งานวิจัยนี้จึงมุ่งเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวในวรรณกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษาในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยนี้ดำเนินการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความ ข้อมูลการวิจัยได้มาจากการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการปรึกษาจำนวน 5 คนที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ บทความวิจัยนี้นำเสนอหนึ่งประเด็นสำคัญ “ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยขัดขวางในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ” ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นย่อย 4 ประการ คือ 1) “ความล่าช้าในการเรียนรู้การวิจัยเชิงคุณภาพ” 2) “ความท้าทายในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” 3) “บทบาทสำคัญของอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ” และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการปรึกษาและทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพ” ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยเหล่านี้เชื่อมโยงกับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้และสำหรับทิศทางการวิจัยต่อไปในอนาคต

References

Anderson, C., Day, K., & McLaughlin, P. (2008). Student perspectives on the dissertation process in a master’s degree concerned with
professional practice. Studies in Continuing Education, 30(1), 33-49.
Barrio Minton, C. A., Wachter Morris, C. A., & Yaites, L. D. (2014). Pedagogy in counselor education: A 10‐year content analysis of journals.
Counselor Education and Supervision, 53(3), 162-177.
Benishek, L. A., & Chessler, M. (2005). Facilitating the identity development of counseling graduate students as researchers. The Journal of
Humanistic Counseling, Education and Development, 44(1), 16-31.
Brinkmann, S. (2015). Perils and potentials in qualitative psychology. Integrative Psychological and Behavioral Science, 49(2), 162-173.
British Psychological Society. (BPS, 2016). Standards for the accreditation of undergraduate, conversion and integrated Masters programmes in
psychology. Retrieved from https://www.bps.org.uk/sites/bps.org.uk/files/Accreditation/
Undergraduate%20Accreditation%20Handbook%202019.pdf
Burkard, A. W., Knox, S., DeWalt, T., Fuller, S., Hill, C., & Schlosser, L. Z. (2014). Dissertation experiences of doctoral graduates from professional
psychology programs. Counseling Psychology Quarterly, 27(1), 19-54.
Clarke, V., & Braun, V. (2013). Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning. The
psychologist, 26(2), 120-123.
Cooper, R., Fleisher, A., & Cotton, F. A. (2012). Building connections: An interpretative phenomenological analysis of qualitative research
students’ learning experiences. The Qualitative Report, 17(17), 1-16.
Cox, R. D. (2012). Teaching qualitative research to practitioner–researchers. Theory into practice, 51(2), 129-136.
Dickson-Swift, V., James, E. L., Kippen, S., & Liamputtong, P. (2008). Risk to researchers in qualitative research on sensitive topics: Issues and
strategies. Qualitative Health Research, 18(1), 133-144.
Farber, N. K. (2006). Conducting qualitative research: A practical guide for school counselors. Professional school counseling, 9(5), 367-375.
Flynn, S. V., Chasek, C. L., Harper, I. F., Murphy, K. M., & Jorgensen, M. F. (2012). A qualitative inquiry of the counseling dissertation process.
Counselor Education and Supervision, 51(4), 242-255.
Gibson,S., & Sullivan, C. (Eds.).(2012). Teaching Qualitative Research Methods in Psychology: An introduction to the special issue (Special issue).
Psychology Learning and Teaching, 11(1), 1-5.
Gough, B., & Lyons, A. (2016). The future of qualitative research in psychology: Accentuating the positive. Integrative Psychological and
Behavioural Science, 50, 234–243.
Howitt, D. (2010). Introduction to qualitative methods in psychology. Essex: Pearson Education.
Jacob, S. A., & Furgerson, S. P. (2012). Writing interview protocols and conducting interviews: Tips for students new to the field of qualitative
research. The qualitative report, 17(42), 1-10.
Jorgensen, M. F., & Duncan, K. (2015a). A grounded theory of master's‐level counselor research identity. Counselor Education and Supervision,
54(1), 17-31.
Jorgensen, M. F., & Duncan, K. (2015b). A Phenomenological Investigation of Master's-Level Counselor Research Identity Development Stages.
Professional Counselor, 5(3), 327-340.
Josselson, R. (2019, January). A brief history of SQIP. Retrieved from http://sqip.org/about/a-brief-history-of-sqip
Larkin, M., Watts, S., & Clifton, E. (2006). Giving voice and making sense in interpretative phenomenological analysis. Qualitative Research in
Psychology, 3, 102-120.
Lamar, M. R., & Helm, H. M. (2017). Understanding the researcher identity development of counselor education and supervision doctoral
students. Counselor Education and Supervision, 56(1), 2-18.
Letourneau, J. L. (2015). Infusing qualitative research experiences into core counseling curriculum courses. International Journal for the
Advancement of Counseling, 37(4), 375-389.
Levitt, H. M. (2015). Qualitative Psychotherapy Research: The Journey So Far and Future Directions. Psychotherapy, 52, 31–37.
McLeod, J. (2011). Qualitative research in counseling and psychotherapy. London: Sage.
Mitchell, T., Friesen, M., Friesen, D., & Rose, R. (2007). Learning against the grain: Reflections on the challenges and revelations of studying
qualitative research methods in an undergraduate psychology course. Qualitative Research in Psychology, 4(3), 227-240.
Moran, P. (2011). Bridging the gap between research and practice in counseling and psychotherapy training: Learning from trainees.
Counseling and Psychotherapy Research, 11(3), 171–178.
Morrow, S. L. (2007). Qualitative research in counseling psychology: Conceptual foundations. The Counseling Psychologist, 35(2), 209–235.
O'Neill, P. (2002). Tectonic change: The qualitative paradigm in psychology. Canadian Psychology, 43, 190-194.
Pillay, A. L., & Kritzinger, A. M. (2007). The dissertation as a component in the training of clinical psychologists. South African Journal of
Psychology, 37(3), 638-655.
Ponterotto, J. G. (2002). Qualitative research methods: The fifth force in psychology. The Counseling Psychologist, 30, 394-406.
Ponterotto, J. G. (2005). Integrating qualitative research requirements into professional psychology training programs in North America:
rationale and curriculum model. Qualitative Research in Psychology, 2, 97-116.
Povee, K. & Roberts, L. D. (2014). Qualitative research in psychology: Attitudes of psychology students and academic staff. Australian Journal of
Psychology, 66, 28-37.
Probst, B., Harris, D., Pehm, J., Lindquist, R., Mora, O., Hallas, V., & Sandoval, S. (2016). In our voices: A collaborative reflection on teaching and
being taught. Qualitative Social Work, 15(3), 331-345.
Reisetter, M., Korcuska, J. S., Yexley, M., Bonds, D., Nikels, H., & McHenry, W. (2004). Counselor educators and qualitative research: Affirming a
research identity. Counselor Education and Supervision, 44(1), 2-16.
Riley, S., Brooks, J., Goodman, S., Cahill, S., Branney, P., Treharne, G. J., & Sullivan, C. (2019). Celebrations amongst challenges: Considering the
past, present and future of the qualitative methods in psychology section of the British Psychology Society. Qualitative Research in
Psychology, 16(3), 464-482.
Roberts, L. D., & Castell, E. (2016). “Having to shift everything we’ve learned to the side”: expanding research methods taught in psychology to
incorporate qualitative methods. Frontiers in psychology, 7 (688), 1-8.
Sargeant, S. (2012). ‘I don't get it’: A critical reflection on conceptual and practical challenges in teaching qualitative methods. Psychology
Learning & Teaching, 11(1), 39-45.
Smith, J. A. (2004). Reflecting on the development of interpretative phenomenological analysis and its contribution to qualitative research in
psychology. Qualitative research in psychology, 1(1), 39-54.
Smith, J. A. (2011). Evaluating the contribution of interpretative phenomenological analysis. Health Psychology Review, 5(1), 9-27.
Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research. London: Sage.
Thorne, S. (2000). Data analysis in qualitative research. Evidence-based nursing, 3(3), 68-70.
Thorpe, M. R. (2013). The process of conducting qualitative research as an adjunct to the development of therapeutic abilities in counseling
psychology. New Zealand Journal of Psychology, 42(3), 35.
Turner, G. W., & Crane, B. (2016). Teaching and learning qualitative methods through the dissertation advising relationship: Perspectives from a
professor and a graduate. Qualitative Social Work, 15(3), 346-362.
Wertz, F. (2014). Qualitative inquiry in the history of psychology. Qualitative Psychology, 1,4 –16.
Wiggins, S., Gordon-Finlayson, A., Becker, S., & Sullivan, C. (2016). Qualitative undergraduate project supervision in psychology: Current
practices and support needs of advisors across North East England and Scotland. Qualitative Research in Psychology, 13(1), 1-19.
Yeh, C. J., & Inman, A. G. (2007). Qualitative data analysis and interpretation in counseling psychology: Strategies for best practices. The
counseling psychologist, 35(3), 369-403.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-04-2020