ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความจำใช้งานด้วยสติต่อความจำใช้งาน สติ และความวิตกกังวลในนิสิตปริญญาตรี

ผู้แต่ง

  • จุฑามาศ แหนจอน, วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์, ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์, ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

ความจำใช้งาน, ความวิตกกังวล, สติ, นิสิตปริญญาตรี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ โปรแกรมเสริมสร้างความจำใช้งานด้วยสติต่อความจำใช้งาน และสติในนิสิตปริญญาตรีที่มีความวิตกกังวล กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตปริญญาตรีที่ลงทะเบียนในรายวิชาการศึกษาทั่วไปของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 มีคะแนนความวิตกกังวลจากแบบวัดความวิตกกังวลระดับปานกลาง คือ ตั้งแต่35 คะแนนขึ้นไปและสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง จำนวน 52 คน สุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากและจับคู่คะแนนแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 26 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) โปรแกรมเสริมสร้างความจำใช้งานด้วยสติที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นบนหลักการพื้นฐานของการฝึกสติ การยอมรับและพันธะสัญญา และการฝึกหัดการรู้คิดตามแบบจำลองความจำใช้งาน 2 ) แบบทดสอบการเรียงลำดับตัวเลขและตัวอักษร 3) มาตรวัดสติ ตระหนักรู้ สนใจจดจ่อ:ฉบับภาษาไทย และ 4) แบบวัดความวิตกกังวลของสปิลเบอร์เกอร์ กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมเสริมสร้างความจำใช้งานด้วยสติ สัปดาห์ละ 2 ครั้งๆ 50 นาที รวม 8 ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการเรียนการสอนปกติจากมหาวิทยาลัยกลุ่มตัวอย่างได้รับการประเมินความจำใช้งาน สติและความวิตกกังวลก่อนทดลองและหลังทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิเคราะห์ ความแปรปรวนพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า โปรแกรมเสริมสร้างความจำใช้งานด้วยสติมีประสิทธิผลในการเสริมสร้างความจำใช้งานและลดความวิตกกังวลในนิสิตปริญญาตรีที่มีความวิตกกังวลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้พบว่านิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองมีระดับสติสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

References

จุฑามาศ แหนจอน. (2562). จิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: แกรนด์พอยท์. 361 หน้า ISBN: 978-616-485-491-8.
จุฑามาศ แหนจอน. (2561). การยอมรับและพันธะสัญญา (ACT): กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพแนวใหม่. ชลบุรี:เก็ทกู๊ดครีเอชั่น. 269 หน้า ISBN: 978-616-474-103-4.
จุฑามาศ แหนจอน, ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ และวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์. (2561). การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างหน้าที่บริหารจัดการของสมองสำหรับวัยรุ่น. วารสาร
พยาบาลทหารบก, 19(2), 120-130.
จุฑามาศ แหนจอน. (2560). การพัฒนาหน้าที่การบริหารจัดการของสมองสำหรับวัยรุ่นโดยหลักสูตรสาระเรียนรู้แบบบูรณาการ. วารสารศึกษาศาสตร์. 29(2), 130-144.
จุฑามาศ แหนจอน. (2559). อิทธิพลของการเพ่งความสนใจที่มีต่อสมรรถนะทางอารมณ์และความผาสุกของนิสิตระดับปริญญาตรี. วารสารศึกษาศาสตร์. 27(2), 208-222.
จุฑามาศ แหนจอน. (2557). การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมทฤษฎีการยอมรับและพันธะสัญญาต่อการเพิ่มการคิดแก้ปัญหาทางสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี. วารสาร
ศึกษาศาสตร์, 25(3), 98-112.
พนิดา อนุมัติ, จุฑามาศ แหนจอน และวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์. (2561). ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความจำใช้งานต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารการวัดผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 24(2), 143-152.
Alloway, T. P. & Alloway, R. G. (2013). Working memory in development. In T. P. Alloway & R. G.
Alloway (Eds.), Working memory the connected intelligence. East Sussex, England: Psychology Press.
Baddeley A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences, 4, 417–423.
Baddeley, A. D. (1986). Working memory. New York: Oxford University Press.
Baddeley, A. D., & Hitch, G. J. (1974). Working memory. In G. H. Bower (Ed.), The psychology of learning and motivation, 8, 47-89. New York:
Academic Press.
Blanck, P., Perleth, S., Heidenreich, T., Kröger, P., Ditzen, B., Bents, H., & Mander, J. (2018). Effects of mindfulness exercises as stand-alone
intervention on symptoms of anxiety and depression:Systematic review and meta-analysis. Behaviour Research and Therapy, 102, 20-35.
Brandmeyer, T. & Delorme, A. (2018). Reduced mind wandering in experienced meditators and associated EEG correlates. Experimental brain
research. 236 (9), 1-11.
Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and
Social Psychology, 84 (4), 822.
Chiappe, P., Hasher, L. & SiegeI, L. (2000). Working memory, inhibitory control, and reading disability. Memory & Cognition, 28 (1), 8-17.
Chambers, R., Lo, B. C. Y., & Allen, N. B. (2008). The impact of intensive mindfulness training on attentional control, cognitive style, and affect.
Cognitive therapy and research, 32(3), 303-322.
Chiesa, A., Calatti, R., & Serretti, A. (2011). Does mindfulness training improve cognitive abilities? A systematic review of neuropsychological
findings. Clinical psychology, Review, 31, 449-464.
Christopher, G., & MacDonald, J. (2005). The impact of clinical depression on working memory. Cognitive Neuropsychiatry, 10(5), 379-399.
Cowan, N., Fristoe, N. M., Elliott, E. M., Brunner, R. P., & Saults, J. S. (2006). Scope of attention, control of attention, and intelligence in children
and adults. Journal of Memory and Cognition Issues, 34(8), 1754-1768.
Course-Choi, J., Saville, H., & Derakshan, N.. (2017). The effects of adaptive working memory training and mindfulness meditation training on
processing efficiency and worry in high worriers. Behaviour Research and Therapy, 89, 1-13.
Dadashi, M., Birashk, B., Taremian, F., Asgarnejad, A. A., & Momtazi, S. (2015). Effects of increase in amplitude of occipital Alpha & Theta brain
waves on global functioning level of patients with GAD. Basic and clinical neuroscience, 6(1), 14–20.
Daneman, M., & Carpenter, P. A. (1980). Individual differences in working memory and reading. Verbal Learning & Verbal Behavior, 19, 450-466.
Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual review of psychology, 64, 135-168.
Eilenberg, T., Hoffmann, D., Jensen, J. S. & Frostholm, L. (2017). Intervening variables in groupbased acceptance & commitment therapy for
severe health anxiety. Behaviour Research and Therapy, 92, 24-31.
Eysenck, M., Payne, S., & Derakshan, N. (2005). Trait anxiety, visuospatial processing, and working memory. Cognition and Emotion, 19 (8), 1214-
1228.
Flor, R. K., Monir, K. C., Bita, A., & Shahnaz, N. (2013). Effect of relaxation training on working memory capacity and academic achievement in
adolescents. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 82, 608-613.
Forman, E. M., Herbert, J. D., Moitra, E., Yeomans, P. D., & Geller, P. A. (2007). A r a n d o m i z e d controlled effectiveness trial of acceptance and
commitment therapy and cognitive therapy for anxiety and depression. Behavior Modification, 31(6), 772-799.
Gallant, S. N. (2016). Mindfulness meditation practice and executive functioning: Breaking down the benefit. Journal of Consciousness and
Cognition Issues, 40, 116-130.
Garon N., Bryson S. E. & Smith I. M. (2008). Executive functioning in preschoolers: a review using an integrative framework. Psychological
Bulletin, 134, 31-60.
Gotink , R. A., Meijboom, R., Vernooij, M.W., Smits, M., & Hunink, M.G. (2016). 8-week Mindfulness based stress reduction induces brain changes
similar to traditional long-term meditation practice - A systematic review. Brain Cognition, 108, 32-41.
Gray, S., Green, S., Alt, M., Hogan, T., Kuo, T., Brinkley, S., & Cowan, N. (2017). The structure of working memory in young children and its relation
to intelligence. Journal of Memory and Language, 92, 183-201.
Gustavson, D. E., & Miyake, A. (2016). Trait worry is associated with difficulties in working memory updating. Cognition and Emotion, 30(7),
1289–1303.
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change.
NewYork: Guilford Press.
Hirshberg, M., Flook, L., Enright, R., & Davidson, R. (2019). Integrating mindfulness and connection practices into preservice teacher education
improves classroom practices. Learning and Instruction. doi:10.1016/j.learninstruc.2019.101298.
Jha, A. P., Stanley, E. A., Kiyonaga, A., Wong, L., & Gelfand, L. (2010). Examining the protective effects of mindfulness training on working
memory capacity and affective experience. Emotion, 10(1), 54.
Klingberg, T., Forssberg, H., Westerberg, H. (2002). Increased brain activity in frontal and parietal cortex underlies the development of
visuospatial working memory capacity during childhood. Cognitive Neurosciences, 14, 1-10.
Maloney, E. A., Sattizahn, J. R., & Beilock, S. L. (2014). Anxiety and cognition. WIREs Cognitive Science, 5(4), 403–411.
Mirzaeidoostan, Z., Zargar, Y., & Zandi Payam, A. (2019). The Effectiveness of acceptance and commitment therapy on death anxiety in women
with HIV in Abadan City, Iran. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 25(1), 1-14.
Moran, T. P. (2016). Anxiety and working memory capacity: A meta-analysis and narrative review. Psychological Bulletin, 142(8), 831–864.
Mrazek, M. D., Franklin, M. S., Tarchin, D., Baird, B., & Schooler, J. W. (2013). Mindfulness training improves working memory capacity and GRE
performance while reducing mind wandering. Psychological science, 24, 776-781.
Owen, A. M., McMillan, K. M., Laird, A. R., & Bullmore, E. (2005). N-Back working memory paradigm: A meta-analysis of normative functional
neuro imaging studies. Journal of Human Brain Mapping Issues, 25, 46-59.
Petkus, A., Reynolds, C. A., and Gatz, M. (2017). Longitudinal association of anxiety and cognitive performance: genetic and environmental
influences. Innovation in Aging,1, (Suppl 1), 84.
Quach, D., Mano, K. E. J., & Alexander, K. (2015). A Randomized controlled trial examining the effect of mindfulness meditation on working
memory capacity in adolescents. Adolescent Health, 2015, 1-8.
Sianturi, R., Keliat, B., & Wardani, I. Y. (2018). The effectiveness of acceptance and commitment therapy on anxiety in clients with stroke.
Enfermería Clínica, 28(1), 94-97.
Smyth, M. M., & Pendleton, L. R. (1990). Space and movement in working memory. Quarterly Journal of Experimental Psychology Issues, 42(A),
291-304.
Spielberger, C. D. (1989). State-Trait Anxiety Inventory: Bibliography (2 nd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Takeuchi, H., Taki, Y., Nouchi, R., Sekiguchi, A., Kotozaki, Y., Nakagawa, S., & Kawashima, R. (2017). Neural plasticity in amplitude of low frequency
fluctuation, cortical hub construction, regional homogeneity resulting from working memory training. Scientific Reports, 7(1), 1470.
Tanaka, G.K., Maslahati, T., Gongora, M., Bittencourt, J., Lopez, L.C.S., Demarzo, M.M.P, et al. (2015). Effortless attention as a biomarker for
experienced mindfulness practitioners. PLoS ONE, 10(10): e0138561.
Tang, Y. Y., Yang, L., Leve, L. D., & Harold, G. T. (2012). Improving executive function and its neurobiological mechanisms through a mindfulness-
based intervention: Advances within the field of developmental neuroscience. Journal of Child Development Perspectives Issues,
6(4), 361-366.
Teper, R., & Inzlicht, M. (2013). Meditation, mindfulness and executive control: The importance of emotional acceptance and brain-based
performance monitoring. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 8, 85-92. doi:10.1093/scan/nss045.
Wechsler, D. (2008). Wechsler Adult Intelligence Scale-Fourth Edition: Administration and scoring manual. San Antonio, TX: Psychological
Corporation.
Zeidan, F., Johnson, S. K., Diamond, B. J., Zhanna, D., & Goolkasian, P. (2010). Mindfulness meditation improves cognition: Evidence of brief
mental training. Consciousness and cognition, 19, 597–605.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-04-2020