การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วม กับชุมชนสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้แต่ง

  • พจนีย์ มั่งคั่ง

คำสำคัญ:

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การมีส่วนร่วม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่วกับยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมกับชุมชน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ จำนวน 18 คน การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนก่อนและหลังการทดลอง และเจตคติต่อการมีส่วนร่วมกับชุมชน ก่อนและหลังการทดลอง ใช้ t – test ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย หลักการและเหตุผลของหลักสูตรฝึกอบรม วัตถุประสงค์ของ หลักสูตรฝึกอบรม โครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรมกิจกรรมการฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตรนี้ มี 7 หน่วย ในแต่ละหน่วยประกอบด้วย คำอธิบายหน่วยการฝึกอบรม วัตถุประสงค์การฝึกอบรม เนื้อหา การฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม ผลจากการประเมินโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 9 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 3.89 - 4.56 มีระดับมากถึงมากที่สุดและค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.89 - 1.00 ซึ่งมีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นการนำหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ จำนวน 18 คน รูปแบบการทดลองเป็นแบบ One-Group Pretest-Posttest Design มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ด้วยแบบทดสอบ และแบบวัดเจตคติ ผลการทดลอง ผลการทดลอง พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลังการทดลองมากกว่าก่อน การทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีเจตคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมกับชุมชนหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

 

This research aimed to develop the training curriculum on community’s participatory building strategies for administrators in school project initiated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn to have the knowledge and good understanding of community’s participatory building strategies, to build the good attitudes on community’s participation. The sample consisted of 18 administrators in school project initiated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. The statistical analysis were Mean,

Standard Deviation to analyze the fundamental data and t-test to compare the knowledge and good understanding of community’s participatory building strategies on community’s participation and attitudes on community’s participation before and after experiment. The findings were : the curriculum components consisted of the backgrounds, the objectives, the structures, the activities, the medias, the measurement and the assessment of the training curriculum covering through the seven units of which each unit composed with the explanations, the objectives, the contents, the activities, the medias, the measurement and the assessment of the training. After evaluated by the nine professional experts, the draft of the training curriculum was found out that the means of the appropriateness were 3.89 - 4.56 at the level of high to the highest and the index of harmonious of all components were 0.89-1.00. For the efficiency of the training curriculum assessment, with the eighteen school project administrators through the model of One-Group Pretest - Posttest Design. They were tested before and after the experiment both by the questionnaires and the attitude measurement. The findings were the trainees had the knowledge, the good understanding and the better attitudes towards the community’s participation significantly increased at .001 after the experiment.


 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

12-06-2014

ฉบับ

บท

Original Articles