หลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มอำนาจในการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้แต่ง

  • สุเมธ งามกนก

บทคัดย่อ

การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมดำเนินการ ตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา มี 4 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัยได้ สร้างหลักสูตรฝึกอบรม และแบบทดสอบความรู้ ตามเนื้อหา 3 หน่วยการเรียนรู้ ๆ ละ 30 ข้อ รวม 90 ข้อ หลังจากนั้นนำไปหาค่าความยากง่าย ค่าอำนาจ จำแนก และค่าความเชื่อมั่น โดยเลือกข้อที่อยู่ ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวม 65 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .91 ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ผ่าน Website ที่กำหนด ตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน และด้านบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติงานหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาร้อยละของผลต่างของคะแนนการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน และด้านบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติงาน พบว่า คะแนนหลังการทดลองมากกว่าคะแนนก่อนการทดลอง ร้อยละ 21.46, 5.57 และ 5.00 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ แสดงว่าหลักสูตรฝึกอบรมสามารถพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน และด้านบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้จริง

 

The training curriculum was developed through 4 stages of research and development as follows: Stage 1: Study and Analyze Fundamental Data. Stage 2: Design Curriculum : the researcher designed the training course and the test. The test consisted of 3 units with 90 questions (30 questions for 1 unit). After designing the test, the difficulty, discrimination and reliability values were calculated. 65 questions were chosen according to required criteria. An overall reliability was .91. Stage 3: Evaluate the Effectiveness of the Training Curriculum provided through identified website. Stage 4: Revise the Training Curriculum. The results of the study depicted that from the training evaluation of personal competencies in terms of knowledge, skills in operation, and personality in operation; the average scores the posttest were significantly higher than the pretest at the level .01 and the percentage of difference of scores between pre-test and post-test in the above evaluation, being found that the scores after the post-test were higher than the pre-test at 21.46%, 5.57% and 5.00% respectively, which were higher than the standard required. This implied that the training course had provided the group with the better ability to empower and develop personal competencies.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

12-06-2014

ฉบับ

บท

Original Articles