การควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพของหัวหน้างาน The Effective Supervision of Supervisor

ผู้แต่ง

  • ลัดดา ศุขปรีดี ศุขปรีดี

บทคัดย่อ

.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

12-06-2014

ฉบับ

บท

Original Articles